Archeologia (Fot.freedigitalphotos.net)Archeologia (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek Archeologia

Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie materialnych pozostałości jego działań.

Idealny kandydat

Archeologia pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania wciąż nowych materialnych śladów i pamiątek minionej epoki. Studiowanie tego kierunku pozwoli Wam także poznać najnowsze techniki badawcze oraz pogłębiać wiedzę z zakresu archeologii.

Idealny kandydat to osoba ciekawa świata, której nie straszne są złe warunki pogodowe. Dlaczego? Otóż już na studiach będziecie odbywać praktyki, jak i mieć zajęcia w terenie, a co za tym idzie prowadzenie badań w czasie ulew, czy strasznego upału stanie się rutyną.

Idealnego kandydata powinna także cechować spostrzegawczość, dokładność, ogromna wiedza historyczna, zapał do ciężkiej, fizycznej pracy oraz ogromna siła i doskonałe zdrowie.

Podczas racy przy wykopaliskach będziecie narażeni na wdychanie powietrza zanieczyszczonego pyłami, co może powodować mechaniczne lub alergiczne schorzenia narządu wzroku i dróg oddechowych. Dodatkowo będziecie musieli uważać na warunki terenowe, takie jak osuwająca się ziemia, wystające przedmioty, znaczna głębokość wykopu i niebezpieczne zejścia.

Rekrutacja

Archeologię można studiowana na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) stopnia.

Dodatkowe przedmioty które są brane pod uwagę to historia, geografia, język nowożytny,  matematyka, WOS, biologia, chemia, historia sztuki, łacina. Przede wszystkim kładzie się jednak nacisk na język polski i historię.

Program studiów

Pierwszy etap studiów polega na poznaniu materialnych wytworów człowieka pradziejowego i starożytnego (źródeł archeologicznych) oraz na nauce wykorzystywania płynących z nich informacji. Wymaga to opanowania terminologii (języka archeologicznego), kojarzenia właściwego terminu z odpowiadającym mu zjawiskiem lub przedmiotem (w oryginale, na rysunku czy zdjęciu) oraz opanowania metodyki pozyskiwania źródła i jego opisu w sposób uwzględniający wszelkie jego cechy charakterystyczne. W dalszej kolejności trzeba zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy na temat chronologii i tzw. systematyki kulturowej tychże źródeł, jak również z całym kontekstem ich występowania. Są to wiadomości podstawowe, składające się na warsztat pracy archeologa. Nie są one celem studiów, a jedynie niezbędnym środkiem prowadzącym do celu, którym jest poznanie kultury człowieka pradziejowego i starożytnego.

Przedmioty nauczania realizowane na archeologii (grupa przedmiotów ogólnych):

  •     Język obcy nowożytny
  •     Język łaciński
  •     Podstawy informatyki dla humanistów
  •     Podstawy języka greckiego
  •     Historia filozofii
  •     Podstawy etnografii i etnologii
  •     Historia starożytna
  •     Historia średniowiecza
  •     Zarys historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej
  •     Antropologia fizyczna
  •     Geomorfologia i gleboznawstwo
  •     Elementy statystyki
  •     Osteologia
  •     Historia literatury antycznej
  •     Podstawy numizmatyki starożytnej
  •     Podstawy numizmatyki średniowiecznej
  •     Propedeutyka i historia archeologii
  •     Konserwacja zabytków archeologicznych
  •     Archeologia pradziejowa
  •     Archeologia śródziemnomorska
  •     Archeologia nowożytna
  •     Archeologia Nowego Świata
  •     Metodyka badań archeologicznych
  •     Muzealnictwo i ochrona zabytków
  •     Informatyka w archeologii
  •     Wybrane zagadnienia z archeologii
  •     Źródłoznawstwo archeologiczne
  •     Teoria archeologii
  •     Metody datowania przyrodniczego
  •     Podstawy epigrafiki

Specjalności i specjalizacje

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

  •     archeologia pradziejowa i średniowieczna
  •     archeologia orientalna i antyczna
  •     archeologia podwodna
  •     archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu,
  •     archeologia Grecji,
  •     archeologia Egiptu,
  •     archeologia Bliskiego Wschodu,
  •     archeologia – specjalność nauczycielska
  •     archeologia pradziejowa
  •     archeologia turystyczna
  •     prahistoria północno-wschodniej Afryki
  •     zarządzanie w archeologii
  •     archeologia cywilizacji europejskiej
  •     archeologia powszechna
  •     archeologia śródziemnomorska
  •     archeologia Ameryk i Oceanii
  •     archeologia Grecji
  •     archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu
  •     archeologia okresu protohistorycznego
  •     archeologia paleolitu i mezolitu
  •     archeologia Rzymu i prowincji rzymskich
  •     archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych

Archeologia a rynek pracy

Absolwenci archeologii (w zależności od specjalizacji) są zatrudniani m.in. w działach archeologicznych i oświatowych muzeów, w placówkach kulturalnych, regionalnych ośrodkach kultury, czy w archiwach. Dodatkowo archeolog chcący przekazać swą wiedzę i doświadczenie młodszemu pokoleniu może objąć stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego.

 

Źródło: uczelnie.info.pl, academio.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Profesjonalny kurs maturalny z języka polskiego - 100% ZA DARMO ! ! ! --> Sprawdź teraz...
Zapisz się!
facebook