Uczelnia Nauk Społecznych

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Łódź 
Województwo:
łódzkie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź 
Tel:
42 232 74 99 
Mail:
rekrutacja@uns.lodz.pl 
WWW:
http://uns.lodz.pl/ 
Uczelnia Nauk Społecznych

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Pedagogika specjalna
Specjalności:
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju, Resocjalizacja i socjoterapia, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Rodzaj studiów:
Magisterskie jednolite
Tryb studiów:
 
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich pedagogika specjalna o profilu praktycznym, jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencjału rozwojowego jednostek, projektowania działań umożliwiających im realizację indywidualnych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym, a także zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zależności od wybranej specjalności.
Kształcenie na kierunku “pedagogika specjalna” gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również kluczowych umiejętności i kompetencji warunkujących efektywne posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą w działaniach profesjonalnych – rozumienia, diagnozowania możliwości, potrzeb, trudności rozwojowych oraz specjalnych zdolności, osób o rozwoju atypowym bądź nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wsparcia.

Rekrutacja na studia

1. kandydat może zarejestrować się poprzez rekrutację on-line lub

2. lub może pobrać ze strony www uczelni, wypełnić i podpisać:

 • kwestionariusz osobowy
 • druk studenckiego ślubowania
 • oraz 2 egzemplarze umowy

3. naszykuje:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • 2 fotografie 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842Uczelnia Nauk Społecznych90-229 Łódź, ul.Kamińskiego 21

w tytule przelewu prosimy o wpisanie :

 • imienia i nazwiska
 • kierunku i trybu studiów
 • dopisku „opłata rekrutacyjna”

4. wszystkie dokumenty z punktów 2-3 należy włożyć w kopertę i wysłać (lub przywieź osobiście) na adres:

 • Uczelnia Nauk Społecznych
 • Biuro Rekrutacyjne
 • ul. Kamińskiego 21
Powiązane zawody:
nauczyciel, pedagog
facebook