centrum mysli jana pawla II

„Warto od siebie wymagać”, czyli stypendia miasta Warszawy dla Was!

Stypendia miasta Warszawy im. Jana Pawła II przyznawane są od sześciu lat. W tym czasie dodatkowe fundusze na rozwijanie swoich pasji otrzymało ponad 4000 osób. Wysokość stypendiów waha się od 200 zł do 1500 zł miesięcznie i zależy od dochodu rodziny i osiągnięć ucznia lub studenta. W tym roku i Ty masz szansę!

– Chcemy, aby taka forma działalności miasta była wyrazem troski o młodzież. Chcemy wspierać talenty, pasje i ambicje oraz popierać zaangażowanie młodych w szczytne cele. Tak, aby to człowiek stał w centrum naszej uwagi, jak uczył nas Ojciec Święty – uzasadnia Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta Warszawy.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium skierowane jest do:

  • uczniów szkół podstawowych
  • gimnazjów
  • szkół ponadgimnazjalnych
  • szkół policealnych
  • techników zasadniczych
  • szkół zawodowych
  • studentów warszawskich uczelni

Stypendiów nie mogą otrzymywać osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Jakie są kryteria przyznawania stypendiów?

O stypendium miasta Warszawy im. Jana Pawła II ubiegać się mogą uczniowie lub studenci zaangażowani społeczne, posiadający osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub charytatywne. Brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny – nie mniejsza niż 4,0) oraz przynajmniej dobra ocena z zachowania. Należy także wykazać miesięczny dochód na jednego członka rodziny ucznia. Od maturzystów z nową matura wymaga się dodatkowo udokumentowania wyników z trzech obowiązkowych przedmiotów zdawanych w części pisemnej na egzaminie maturalnym.

Kto może wystąpić o stypendium?

  • Rodzice, opiekunowie prawni uczniów, a także pełnoletni uczniowie i studenci
  • Dyrektor szkoły, rektor uczelni wyższej Fundacje, stowarzyszenia wspierające działania edukacyjne wśród uczniów i studentów
  • Każdy, kto wie o sytuacji ucznia lub studenta, spełniającego kryteria przyznawania stypendium

Do kiedy można składać wnioski stypendialne?

I nabór: do 31 lipca 2011 r, na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2011 r. Uczniowie szkół policealnych mają przedłużony termin do 30 września.

II nabór: do 30 listopada na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Więcej informacji o programie i zasadach przyznawania znajdziecie tutaj.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook