Kierunek studiów Okcydentalistyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunki studiów: Okcydentalistyka

Interesują ciebie nauki humanistyczne, natomiast nie chcesz zamykać się na jeden nurt? Sprawdź, czym jest kierunek okcydentalistyka.

Kierunek Okcydentalistyka

Kierunek łączy w sobie wiedzę teoretyczną i praktyczną, jednakże większy nacisk kładziony jest na praktykę. Podstawą studiów są prowadzone warsztaty oraz przygotowane przez studentów projekty.

Okcydentalistyka łączy w sobie podejście do różnych nauk humanistycznych, dzięki czemu oferuje panoramiczne spojrzenie na politykę, gospodarkę, sztukę i religię.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem jest osoba o szerokich zainteresowaniach  filozofią, historią i kulturą, która ujęta jest w sposób pluralistyczny.

U studenta wykształca się umiejętność analizy i krytyki przejawów kultury i życia publicznego.

Rekrutacja

Kierunek ten można studiować tylko na Uniwersytecie Łódzkim, w trybie stacjonarnym (dziennym), w systemie studiów I (licencjat) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji, to:

 • jeden przedmiot do wyboru z: język polski, historia, WOS, matematyka
 • jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny

Dodatkowo uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów: historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, drugi język obcy nowożytny.

Przedmioty nauczania

Przedmioty realizowane na okcydentalistyce:

 • pozyskiwanie informacji, ich przetwarzanie oraz prezentowanie,
 • interpretacja i krytyka źródeł historycznych,
 • elementy paleografii, dyplomatyki i heraldyki,
 • antropologia społeczna i kulturowa,
 • sposoby pojmowania kultury i kształtowania tożsamości Zachodu,
 • konsekwencje przewrotów technologicznych,
 • nadzieje i rozczarowania nowoczesności,
 • rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku,
 • recepcja i analiza dzieł sztuki,
 • filozoficzne podstawy nauk humanistycznych i społecznych.

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji i specjalności na tym kierunku

Kierunek Okcydentalistyka a rynek pracy

Absolwent tego kierunku posiada umiejętność analizy i krytycznego spojrzenia  na zjawiska społeczne. Może on zatem znaleźć zatrudnienie jako pracownik sektora mediów i kultury, animator kultury, krytyk sztuki, a także dziennikarz i polityk.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook