Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Al. gen. Antoniego Chruściela 103, 00-910 Warszawa 
Tel:
261813137 
Mail:
rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
WWW:
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat 
Akademia Sztuki Wojennej

OPIS KIERUNKU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Logistyka
Specjalności:
Studia I i II stopnia: logistyka przedsiębiorstwa, logistyka w sytuacjach kryzysowych, logistyka wojskowa, transport, rachunek ekonomiczny w logistyce.
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

DLA KOGO?

Absolwenci szkół średnich/absolwenci studiów I stopnia chcący związać swoją przyszłość z działalnością logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent posiada specjalistyczne przygotowanie do pracy na stanowiskach logistycznych sektora obronnego, administracji oraz gospodarki, tj. krajowych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach zarządzania kryzysowego, instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych). Jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalisty, analityka i projektanta w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej oraz kierownika na średnich szczeblach zarządzania w organizacjach pozamilitarnych i militarnych, menedżera ds. logistyki w podmiotach gospodarczych i wojskowych oraz w innych organizacjach.

Rekrutacja na studia

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

Brane pod uwagę są: wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą kandydatowi osiągnąć najwyższą liczbę punktów.

Dowiedz się więcej: www.rekrutacja.akademia.mil.pl

facebook