regulamin konkursu

Regulamin konkursu
„Najciekawsze zdjęcie z wakacji z Farmoną, OklejGo.pl i Multikinem”

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Najciekawsze zdjęcie z wakacji z Farmoną, OklejGo.pl i Multikinem” i zwanego dalej „Konkursem” jest portal Studiowac.pl, prowadzony przez firmę Studio WIP Paweł Wysokiński, ul. Dantego 7/349, 01-914 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorami nagród jest portal OklejGo.pl, prowadzony przez firmę Vimagio Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wały Dwernickiego 117/121 nr lok. 311, 42-202 Częstochowa zwany dalej „OklejGo.pl”, Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. zwaną dalej „Farmona” i  Multikino Złote Tarasy,  ul. Złota 59, 00-120 Warszawa zwanym dalej „Multikino”, łącznie zwanymi „Fundatorami”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Studiowac.pl w Serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: „http://www.facebook.com/StudiowacPl” dalej zwanym „Profil”, w okresie od 11 września 2012 od godziny 15:00 do 18 października 2012 do godziny 22:00 na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatorów, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które odwiedzą Profil na serwisie społecznościowym Facebook i spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym w § 3 ust. 1.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy są „fanami” Profilu lub określą się jako fani Profilu w trakcie trwania Konkursu.

2. Określenie siebie jako „fana” Profilu odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” dostępnego na Profilu.

3. Konkurs jest realizowany za pomocą dedykowanej aplikacji „Najciekawsze zdjęcie z wakacji” (zwanej dalej „Aplikacja konkursowa”) znajdującej się w serwisie Facebook na Profilu.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie Konkursu za pomocą Aplikacji konkursowej, przesłać zdjęcie na temat konkursowy wskazany w Aplikacji konkursowej.

5. Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie do Konkursu.

6. Po przesłaniu zdjęcia konkursowego, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Uczestnik może zmienić podane dane kontaktowe, przesyłając stosowne informacje na adres e-mail konkurs092012@studiowac.pl najpóźniej do ostatniego dnia trwania konkursu.

7. Poprzez przesłanie zdjęcia (w tym wizerunków osób utrwalonych na zdjęciu) w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane przez niego zdjęcie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację na Profilu.

8. Poprzez przesłanie zdjęcia w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie zdjęcia na Profilu jak również na portalu studiowac.pl.

9. Organizator może usunąć zdjęcie i wykluczyć użytkownika z konkursu jeśli uzna, że ten działa niezgodnie z regulaminem konkursu. W sposób szczególny może to zrobić jeżeli uzna, że użytkownik  dodane zdjęcie nie jest autorstwa użytkownika, który je dodał, lub w sposób oczywisty nie nadaje się do publikacji przez portal Studiowac.pl np. z uwagi na brak związku z tematyką konkursu (nie jest to zdjęcie z wakacji), lub nie jest atrakcyjne dla innych użytkowników.

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez „fanów” Profilu, którzy:

a) wzięli udział w Konkursie,

b) spełniają warunki wymienione w § 2 i § 3 Regulaminu.

2. Spośród zdjęć nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, „fani” Profilu w drodze głosowania poprzez „Aplikację konkursową” wybiorą 5 najciekawszych zdjęć – w okresie trwania Konkursu.

3. Jeśli z jakiegoś powodu użytkownik zostanie zdyskwalifikowany z konkursu, a sytuacja wystąpi po rozstrzygnięciu konkursu, nagroda przechodzi na kolejną osobę z największą ilością głosów.

4. Jeżeli w puli 5 najciekawszych zdjęć znajdzie się kilku użytkowników z tą samą ilością głosów, o wygranej decyduje data dodania zdjęcia do aplikacji.

5. Organizator, w terminie 5 dni roboczych od momentu zakończenia trwania konkursu opublikuje na stronie Studiowac.pl wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust.4 pkt b) lub § 3 ust. 6 Regulaminu.

6. Nagrodzony uczestnik, pod rygorem utraty prawa do nagrody zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu oraz numer telefonu).

 

§ 5. Nagrody.

1. Nagrody za zajęcie 1 miejsca w konkursie obejmują:
a)  Naklejka na ścianę nr RT0001 – B*tch please!
(link: http://oklejgo.pl/naklejki-na-sciane/rt0001-bitch-please.html)
b) Naklejka na laptopa (dowolna lub własna)
(link: http://oklejgo.pl/na-laptopa/twoja-wlasna-grafika.html)
c) Zestaw kosmetyków Farmona o wartości 70zł
d) Dwa bilety do Multikina

2. Nagrody za zajęcie 2 miejsca w konkursie obejmują:
a) Naklejka na laptopa (dowolna lub własna)
(link: http://oklejgo.pl/na-laptopa/twoja-wlasna-grafika.html)
b) Zestaw kosmetyków Farmona o wartości ponad 40zł
d) Dwa bilety do Multikina

3. Nagrody za zajęcie 3 miejsca w konkursie obejmują:
a) Naklejka na laptopa (dowolna lub własna)
(link: http://oklejgo.pl/na-laptopa/twoja-wlasna-grafika.html)
b) Zestaw kosmetyków Farmona o wartości ponad 40zł
d) Dwa bilety do Multikina

4. Nagroda za zajęcie 4 i 5 miejsca w konkursie obejmują:
a) Zestaw kosmetyków Farmona o wartości ponad 30zł
b) Dwa bilety do Multikina

5. Nagrody w postaci:
a) kosmetyków Farmona i biletów do Multikina zostaną przekazane Zwycięzcy przez Organizatora
b) naklejek na laptopa i naklejki na ścianę zostaną przekazane Zwycięzcy przez portal „OklejGo.pl”

6. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcy – na adres przekazany Organizatorowi po opublikowaniu listy zwycięzców w terminie uzgodnionym pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą, Pocztą Polską przesyłką poleconą. Organizator i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niedoręczenie nagrody, w razie przekazania jej zgodnie z podanymi przez Zwycięzcę danymi.

7. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 – § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatorów lub Organizatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

9. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Studio WIP Paweł Wysokiński, ul. Dantego 7/349, 01-914 Warszawa. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Profilu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

facebook