Regulamin

Niniejszy regulamin odnosi się do Stron Studiowac.pl i wszystkich stron internetowych, których wydawcą i operatorem jest New Education Group Paweł Wysokiński z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: ?Stronami Studiowac.pl?). Przez używanie Stron Studiowac.pl wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu wraz z jego załącznikami, jeżeli nie zgadzasz się powinieneś zrezygnować z używania Stron Studiowac.pl.

 

Załączniki do regulaminu

 

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia przez nas Usług, ogólne zasady korzystania ze Stron Studiowac.pl i zakres odpowiedzialności Stron Studiowac.Pl.
 2. Jako użytkownik dokonując rejestracji w serwisie wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera i mailingów wysyłanych przez Wydawcę Stron Studiowac.pl. Są to informacje odnoszące się bezpośrednio tematów poruszanych w serwisie związanych z maturą i wyborem studiów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów M6 (sporadycznie).
 3. Wydawca Stron Studiowac.pl oświadcza, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu do celów marketingowych, a podane dobrowolnie dane będą wykorzystywane jedynie w ramach działań promocyjnych i marketingowych prowadzonych przez Wydawcę Stron Studiowac.pl.
 4. W każdej chwili możesz zażądać od nas zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu wystarczy, że wyślesz maila z taką prośbą na adres konto@studiowac.pl w tytule maila wpisując frazę „dane osobowe”, a w treści podając jakie konkretnie dane mają zostać usunięte.

 

2. Odpowiedzialność Użytkownika Stron Studiowac.pl

 1. Użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza Serwisy Studiowac.pl i korzysta z ich usług.
 2. Poprzez fakt korzystania ze Stron Studiowac.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i załącznikami, akceptuje wszystkie postanowienia w nich zawarte oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze Stron Studiowac.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. Zakazane jest korzystanie ze Stron Studiowac.pl w sposób sprzeczny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 4. Zakazane jest dostarczanie i publikowanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 5. Dozwolone jest dostarczanie i publikowanie przez Użytkowników treści wyłącznie własnego autorstwa co do których Użytkownik ma pełnię praw autorskich. Użytkownicy udostępniający na Stronach Studiowac.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na Stronach Studiowac.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów i zobowiązują się do przeniesienia na siebie w pełni wszelkich roszczeń wynikających z tytułu ich publikacji na Stronach Studiowac.pl.

 

2. Odpowiedzialność Wydawcy Stron Studiowac.pl

 1. Strony Studiowac.Pl nie ponoszą odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na Stronach Studiowac.pl informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. Strony Studiowac.Pl zastrzegają, że korzystanie z Stron Studiowac.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. Strony Studiowac.Pl nie udzielają żadnej gwarancji, że korzystanie z Stron Studiowac.pl przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na Stronach Studiowac.pl sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Strony Studiowac.Pl.
 4. Strony Studiowac.Pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Stron Studiowac.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 5. Strony Studiowac.Pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na Stronach Studiowac.pl.
 6. Strony Studiowac.Pl nie ponoszą odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Stronach Studiowac.pl w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. Strony Studiowac.Pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika ze Stron Studiowac.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.
 8. Wydawca Stron Studiowac.pl nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Stron Studiowac.pl przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Wydawcą lub głównymi partnerami Wydawcy. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Wydawcy będą przekazywane tym podmiotom.

 

3. Usługi Stron Studiowac.pl

 1. Za pośrednictwem Serwisów Studiowac.pl Użytkownicy mają możliwość umieszczania i prezentowania na stronach informacji, artykułów i innych treści zgodnych z tematyką serwisu a także korzystania z innych usług.
 2. Przeglądanie zasobów Serwisów Studiowac.pl oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
 3. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację, zakup.
 4. Płatności w serwisie są obsługiwane przez serwis payu.pl
 5. W razie problemów z płatnością, reklamacje należy składać pod adresem platnosci@studiowac.pl w tytule wiadomości wpisując słowo „reklamacja”. Reklamacje są rozpatrywane w ciagu 14 dni od daty wpłynięcia.
 6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonych reklamacji, usługi są bezzwłocznie aktywowane lub należność zwracana jest klientowi w ustalony przez obie strony sposób. Przyczym administrator ma pierwszeństwo wskazania formy zwrotu należności.
 7. Administrator oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby transakcję płatności przeprowadzone z serwisu były bezpieczne. Wszystkie dane podczas transakcji oraz wymiany informacji z systemem płatności są szyfrowane.
 8. Dla wszystkich Użytkowników o jednakowym statusie w Serwisie, zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisów Studiowac.pl – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Wydawcę, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków.

 

3. Obsługa kont w Serwisach Studiowac.pl

 

 1. Konto w Serwisach Studiowac.pl może założyć każda osoba prawna lub fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta lub dokona dowolnego zakupu w portalu.
 2. Aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisów Studiowac.pl oraz korzystać z jego zasobów niezbędny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej i aktywnej Skrzynki e-mail.
 3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta polega na ustaleniu i podaniu przez Użytkownika loginu (adres e-mail), hasła oraz innych danych wymaganych przez Wydawcę Stron Studiowac.pl.
 4. Jedna osoba/podmiot może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi.
 6. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
 • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.
 • Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisów Studiowac.pl przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania.
 • Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto – w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika.
 • Użytkownik publicznie udostępnił dane dostępowe do swojego konta lub na konto Użytkownika loguje się wiele numerów IP co może świadczyć o celowym przekazaniu danych dostępowych wielu osobom.
 • Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie.
 • Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisów Studiowac.pl, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisów Studiowac.pl, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

 

 

 

3. Prawa własności intelektualnej

 1. Przyjęty w na Stronach Studiowac.pl wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 2. Strony Studiowac.pl zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Studiowac.Pl udostępnia na Stronach Studiowac.pl na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na Stronach Studiowac.pl, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 5. Korzystanie z treści udostępnianych na Stronach Studiowac.pl nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 6. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na Stronach Studiowac.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 7. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Stron Studiowac.pl w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy Stron Studiowac.Pl poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 8. Użytkownicy udostępniający na Stronach Studiowac.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Studiowac.Pl niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

 

4. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Szczegóły polityki prywatności realizowanej w ramach Stron Studiowac.pl zostały opisane w załączniku 1 do regulaminu dostępnego na stronie „Polityka prywatności” pod adresem:

https://studiowac.pl/regulamin/polityka-prywatnosci/.

 

5. Polityka w sprawie plików cookies

Szczegóły polityki plików cookies realizowanej w ramach Stron Studiowac.pl zostały opisane w załączniku 2 do regulaminu dostępnego na stronie „Polityka plików cookies” pod adresem:

https://studiowac.pl/regulamin/polityka-plikow-cookies/.

 

5. Postanowienia końcowe

 1. Strony Studiowac.Pl zastrzegają sobie prawo umieszczania treści reklamowych na Stronach Studiowac.pl w formach stosowanych w Internecie.
 2. Strony Studiowac.Pl zastrzegają sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika ze Stron Studiowac.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronach Studiowac.pl.
facebook