Dostosowanie arkuszy (fot. pixabay.com)Dostosowanie arkuszy (fot. pixabay.com)

Arkusze dostosowane. Czy dyslektycy mają łatwiej?

Matura jest dla wszystkich, którzy kończą szkołę średnią. Chociaż nie każdy musi do niej przystąpić to wszyscy muszą mieć zapewnione równe szanse na egzaminie maturalnym. Nie wszyscy uczniowie są tak samo sprawni ruchowo, intelektualnie czy emocjonalnie.

Realizacja założeń o równych szansach w edukacji możliwa jest dzięki modyfikacji procesu edukacji. Działania te polegają na dostosowaniu wymagań do indywidualnych możliwości fizycznych i psychicznych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe oraz specyficzne trudności w uczeniu się.

Na czy polega dostosowanie dla ucznia w klasie maturalnej?

Egzamin maturalny także może podlegać indywidualnym modyfikacjom. Polegają one na stworzeniu odpowiedniej formy arkuszy maturalnych jak i na zapewnieniu specjalnych warunków umożliwiających przystąpienie do egzaminu uczniom:

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • słabosłyszącym,
 • niesłyszącym,
 • słabowidzącym,
 • niewidomym,
 • z afazją,
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk,
 • powracającym z zagranicy oraz cudzoziemcom,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z chorobami przewlekłymi,
 • chorym lub niesprawnym czasowo,
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
 • w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej.
Równe szanse (fot.pixabay.com)

Dostosowanie formy egzaminu maturalnego to przygotowanie go np. na płycie CD, z powiększoną czcionką czy w języku Braille`a. Warunki przeprowadzania matury dostosowuje się np. poprzez możliwość wykorzystania maszyny do pisania alfabetem Braille`a czy też specjalnego oprogramowania komputerowego, przedłużenie czasu przeznaczonego na egzamin, także ustalenie innych kryteriów oceniania złożonego egzaminu.

Dysleksja – co oznacza?

W wymienionych wyżej grupach uczniów, dla których dokonywane jest dostosowanie formy arkusza maturalnego oraz warunków, w jakich będzie on uzupełniany, znajdujemy osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Do grupy tej zaliczamy m. in. dyslektyków.

Powszechnie, choć nie do końca prawidłowo, uważa się, że osoba, która popełnia błędy ortograficzne to dyslektyk. Tymczasem termin ten jest znacznie szerszy, ponieważ jest to tzw. dysleksja rozwojowa, a jej przejawem są specyficzne trudności :

 • w czytaniu, czyli dysleksja,
 • z poprawnym pisaniem to dysortografia,
 • z niskim poziomem graficznym pisma, które określa się jako dysgrafię.

Dyslektykiem będzie zarówno osoba, która ma trudności w czytaniu, jak i ta, dla której barierą jest opanowanie poprawnej pisowni i ortografii oraz ta, pisząca bardzo nieczytelnie.

W jaki sposób zyskać możliwość dostosowania egzaminu maturalnego do potrzeb dyslektyka?

Dostosowania egzaminu do specyficznych wymagań uczniów z opinią o dysleksji dokonuje szkoła na podstawie informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Oczywiście zacząć należy od formalności – uzyskaną opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (tzw. PPP) w dwóch kopiach dostarczyć do szkoły albo załączyć do wstępnej, wrześniowej deklaracji o przystąpieniu do matury.

Następnie, do dnia 10 lutego roku maturalnego, dyrektor szkoły przedkłada maturzyście załącznik 4B, wspomnianej wyżej informacji CKE, zawierający wskazane sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Maturzysta natomiast ma 5 dni na złożenie oświadczenia o korzystaniu bądź nie, ze wskazanych sposobów dostosowania egzaminu.

Skorzystanie z dostosowań, pomimo opinii PPP, nie jest konieczne. Tak naprawdę, nie ma obowiązku  przekazywać ich szkole, a nawet zgłaszać się do poradni. Wówczas jednak, należy liczyć się z tym, że brzydkie pismo, błędy, mogą nieraz znacząco obniżyć wartość pracy. Dlatego warto, mając taki dokument, zająć się sprawą, zadbać o swoje wyniki i przekazać opinię szkole.

Jak wygląda matura dyslektyka?

Maturzysta – dyslektyk, nie ma powodów do zmartwień. Trudność ta, nie wpłynie negatywnie na wyniki egzaminu. Ich przebieg będzie co prawda, nieco inny niż u pozostałych, ale na pewno nie bardziej skomplikowany.

Egzamin pisemny (fot.pixabay.com)

W przypadku tej specyficznej trudności, maturzysta nie otrzyma innej formy arkusza maturalnego. Jednak może liczyć na dostosowanie warunków, w jakich egzamin będzie zdawany oraz na inny system oceniania. Zmiany te nie dotyczą egzaminów ustnych, których przebieg dla dyslektyków pozostaje taki sam jak dla większości maturzystów.

Maturzysta – dyslektyk nie obleje matury z powodu „nabazgrania” ani też przez „kórę”. Jeśli jego pismo cechuje niski poziom grafii, zaopiniowany przez PPP,  jest szansa na dostosowanie warunków i zdawanie egzaminu maturalnego na komputerze. Minusem w tej sytuacji jest pisanie w oddzielnej sali. Jeśli dyslektyków jest więcej, będzie raźniej, gdyż wszyscy złożą egzamin w jednym pomieszczeniu. Największym plusem najpewniej, okaże się możliwość przeczytania bez trudu własnej pracy. A to wiadomo, że nie zawsze jest możliwe przy piśmie odręcznym.

Na egzaminach pisemnych z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zaznacza w arkuszach maturalnych okienko z dysleksją. Dla sprawdzających oznacza to, że grafia, ortografia, interpunkcja nie obniżają wartości pracy.

Dobre wiadomości (fot.pixabay.com)

W takich sytuacjach stosowane są także szczegółowe zasady oceniania odpowiedzi w zadaniach otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz matematyki, które uwzględniają dysleksję ucznia.

Do kiedy ważna jest opinia o dysleksji?

Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia (z dnia 10 czerwca 2015 r.) uregulował kwestie związane z opiniami PPP.  Do poradni w celu uzyskania opinii np. o dysleksji, uczeń z rodzicem może udać się po ukończeniu klasy trzeciej szkoły podstawowej i zwykle do czasu ukończenia edukacji podstawowej. Jednakże pod różnymi warunkami także dłużej.

Taka opinia jest ważna podczas egzaminów, które mają miejsce na kolejnych etapach kształcenia.

A. Kwaśny

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook