Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Al. gen. Antoniego Chruściela 103, 00-910 Warszawa 
Tel:
261813137 
Mail:
rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
WWW:
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat 
Akademia Sztuki Wojennej

OPIS KIERUNKU

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Bezpieczeństwo Informacyjne i Cyberbezpieczeństwo
Specjalności:
Studia I stopnia: zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Studia II stopnia: zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem, walka informacyjna.
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

DLA KOGO?

Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie: ochrony informacji, przeciwdziałania walce informacyjnej oraz cyberbezpieczeństwa, chcący pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym i zagrożeniom w sieci mogącym naruszać bezpieczeństwo państwa.

Absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą pogłębić zdobytą wiedzę, poszerzyć ją o ochronę podstawowej i krytycznej cyberinfrastruktury czy strefy społeczeństwa przed całym zakresem nielegalnych oraz wojennych działań podmiotów pozapaństwowych i państwowych, zdobyć umiejętności w zakresie wykrywania tego typu negatywnych zjawisk
i procesów, projektowania metod i strategii przeciwdziałania.

PERSPEKTYWY ZAWODWE

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w organizacjach sektora publicznego, w rządowej lub samorządowej administracji publicznej, organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych, a także w organizacjach sektora prywatnego działających w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin pokrewnych.

Rekrutacja na studia

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

Brane pod uwagę są: wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego
wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą kandydatowi osiągnąć najwyższą liczbę punktów.

Dowiedz się więcej:
www.rekrutacja.akademia.mil.pl

facebook