Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Automatyka i robotyka
Specjalności:
Automatyka przemysłowa, Absolwent tej specjalności jest przygotowany do projektowania i eksploatacji zautomatyzowanych układów napędowych w przedsiębiorstwach produkujących lub dostarczających sprzęt automatyki, projektujących lub eksploatujących przemysłowe układy automatyki oraz konstruujących systemy pomiarowe na potrzeby automatyzacji i robotyzacji i automatyzacji badań eksperymentalnych., Komputerowe systemy sterowania diagnostyki, Absolwent tej specjalności jest przygotowany do projektowania i eksploatacji zautomatyzowanych systemów pomiarowych oraz monitorujących, wykorzystujących metody i techniki komputerowe. Gotowy jest do tworzenia i rozwijania specjalistycznego oprogramowania na potrzeby sterowania procesami produkcyjnymi i zarządzania oraz nadzoru nad eksploatacją komputerowych i klasycznych zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów przemysłowych., Absolwent:, Posi­ada wiedzę z zakresu pro­jek­towa­nia, real­iza­cji i eksploat­acji inteligent­nych sys­temów steru­ją­cych obiek­tami prze­mysłowymi, prze­b­ie­gami pro­cesów tech­no­log­icznych, jakoś­cią pro­dukcji i bez­pieczeńst­wem budynków;, Posi­ada wiedzę i umiejęt­ności z zakresu tech­niki reg­u­lacji, infor­matyki, metrologii, elek­trotech­niki, elek­tron­iki, mechaniki i metod sztucznej inteligencji potrzebne do pro­jek­towa­nia oraz eksploat­acji układów automatyki i robo­t­yki przemysłowej;, Potrafi wyko­rzys­tać nowoczesne narzędzia infor­maty­czne w pro­jek­towa­niu układów sterowa­nia, diag­nos­tyki, wiz­ual­iza­cji i nad­zoru różnorod­nych pro­cesów technologicznych;, Jest przy­go­towany do zro­bo­t­y­zowa­nia prostych pro­cesów tech­no­log­icznych poprzez dobranie typu rob­ota oraz jego układu sterowa­nia, oraz napisanie pro­gramu sterowa­nia inte­gru­jącego rob­ota z innymi układami automatyki i otoczeniem;, Potrafi anal­i­zować i pro­jek­tować sys­temy wbu­dowane w sys­temach robo­t­yki, kon­strukc­jach pojazdów, naw­igacji i teleko­mu­nikacji, a także w elek­tron­ice domowej i użytkowej;, Potrafi pro­jek­tować i wdrażać zau­tomaty­zowane sys­temy wyt­warza­nia i montażu;, Umie zapro­jek­tować i zre­al­i­zować sys­tem automatyki prze­mysłowej z wyko­rzys­taniem mikrokon­trol­erów i sieci komputerowych.
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
inżynier
facebook