Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Inżynieria środowiska
Specjalności:
Specjalność na II stopniu studiów:, INŻYNIERIA EKOLOGICZNA, Absolwent specjalności "inżynieria ekologiczna" jest przygotowany do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Posiada umiejętność: planowania, projektowania i realizacji regionalnych i lokalnych programów i systemów ochrony środowiska, doboru i optymalizacji środków technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych dla ograniczenia zanieczyszczenia środowiska, programowania i prowadzenia inwestycji z punktu widzenia ochrony środowiska. Absolwent może być zatrudniony przede wszystkim w: administracji państwowej i organach samorządowych, zajmujących się gospodarką przestrzenną oraz kształtowaniem i realizacją polityki ekologicznej, instytucjach kontroli i oceny stanu środowiska, instytucjach zajmujących się projektowaniem systemów ochrony wód i gleb, monitoringiem stanu zanieczyszczenia środowiska, doradztwem technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym w obszarze ochrony wód i gleb, opracowywaniem ocen oddziaływania na środowisko, jednostkach naukowo-badawczych oraz w szkołach wyższych przy pracach badawczych, szkolnictwie podstawowym, zawodowym i średnim do nauczania przedmiotów z zakresu ochrony środowiska, instytucjach zajmujących się kompletacją dostaw urządzeń do oczyszczania wód i ścieków oraz gospodarki odpadami, a także handlem tymi urządzeniami., URZĄDZENIA SANITARNE, Absolwent w ramach specjalności "urządzenia sanitarne" uzyskuje praktyczne przygotowanie w zakresie badania, projektowania, budowy i eksploatacji: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych oraz wszelkich instalacji wewnętrznych stanowiących wyposażenie budynków mieszkalnych i zakładów przemysłowych, instalacji uzdatniania wody, obiektów oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami oraz ochrony szeroko rozumianego środowiska, a także wykonywania kompleksowych analiz systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: biurach projektowych, wykonawstwie obiektów inżynierskich w tym: sieci i instalacji sanitarnych i gazowych oraz instalacji technicznych, jednostkach naukowo-badawczych oraz szkołach wyższych przy pracach nad modelowaniem i optymalizacją systemów wodno-kanalizacyjnych., ZAOPATRZENIE W WODĘ, UNIESZKODLIWIENIE ŚCIEKÓW I ODPADÓW, Absolwent specjalności "zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów" posiada podstawową wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie: planowania gospodarki zasobami środowiska, projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń do ujmowania uzdatniania i rozprowadzania wody, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz gospodarki odpadami, prowadzenia gospodarki wodnej, ściekowej i odpadowej w zakresie lokalnym i regionalnym, przygotowania i prowadzenia inwestycji z zakresu ochrony środowiska, prowadzenia nadzoru inwestorskiego i budowlanego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: biurach projektowych, wykonawstwie obiektów inżynierskich w tym: sieci sanitarnych, instalacji technicznych, obiektów oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, administracji państwowej i organach samorządowych, instytucjach k
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
inżynier
facebook