Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
Tel:
261837938 
Mail:
rekrutacja@wat.edu.pl 
WWW:
http://www.wat.edu.pl 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Studia wojskowe

Dla tych, którzy swoją przyszłość chcą związać z karierą oficera Wojska Polskiego, WAT oferuje studia wojskowe – w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką.

Z kandydatem na żołnierza zawodowego, w dniu stawienia się w Akademii jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

Na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie
  • jest niekarana sądownie
  • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej
  • posiada wiek co najmniej 18 lat
  • posiada świadectwo dojrzałości
  • przedstawi pisemną zgodę na przeprowadzenie wobec siebie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych

W procesie rekrutacji należy:

1. złożyć do Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR) wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz inne dokumenty określone w przepisach wojskowych

2. zarejestrować się w Portalu Rekrutacyjnym MON oraz Internetowej Rejestracji Kandydatów uczelni

3. odbyć badania psychologiczne, na które kieruje WCR (po złożeniu wniosku)

4. wprowadzić wyniki matur w systemie IRK

5. odbyć sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną w uczelni

6. odbyć badania lekarskie w wojskowej komisji lekarskiej – osoby, które pozytywnie zdadzą egzaminy (patrz pkt. 5)

UWAGA: czynności z zakresu pkt. 5 – 6 będą realizowane, w WAT w okresie do 5 dni, w tych dniach uczelnia zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie.

Szczegóły dostępne na stronie: www.wat.edu.pl

facebook