Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
Tel:
261837938 
Mail:
rekrutacja@wat.edu.pl 
WWW:
http://www.wat.edu.pl 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Studia wojskowe

Dla tych, którzy swoją przyszłość chcą związać z karierą oficera Wojska Polskiego, WAT oferuje studia wojskowe – w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką.

Z kandydatem na żołnierza zawodowego, w dniu stawienia się w Akademii jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

Na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • jest niekarana sądownie
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej
 • posiada wiek co najmniej 18 lat
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • przedstawi pisemną zgodę na przeprowadzenie wobec siebie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Rejestracja obejmuje:

 • założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie ankiety
 • dostarczenie do Akademii wniosku do rektora WAT o powołanie do służby kandydackiej, wydrukowanej ankiety osobowej z IRK, życiorysu, odpisu aktu urodzenia, pisemnej zgody na przeprowadzenie wobec siebie postepowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na konto wygenerowane w IRK
 • uzupełnienie IRK o wyniki maturalne

Uzupełnienie dokumentów:

Najpóźniej w dniu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzianów fizycznych, należy dostarczyć do Akademii:

 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Szczegóły dostępne na stronie: www.wat.edu.pl

facebook