Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa 
Tel:
226310575 
Mail:
rekrutacja@wsr.edu.pl 
WWW:
https://www.wsr.edu.pl/ 
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
medyczne
Kierunek:
Zdrowie Publiczne
Specjalności:
organizacja systemu ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego,, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,, inspekcja sanitarna i epidemiologiczna,, edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia
Rodzaj studiów:
II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Zdrowie publiczne II stopnia to kierunek obejmujący zagadnienia związane z zarządzaniem i administracją w placówkach medycznych, promocji zdrowia oraz szeroko rozumianego sektora medycznego.

Absolwent kierunku zdrowie publiczne II stopnia uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych oraz wykonawczych stanowiskach w podmiotach ochrony zdrowia, a także stanowiskach administracyjnych w placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach leczniczych oraz świadczących usługi zdrowotne.

Absolwent w trakcie studiów osiąga kierunkowe efekty uczenia się m. in.:

posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie metodologii badań naukowych, w tym metod statystycznych używanych w ochronie zdrowia,
prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia, sposobem odżywiania się i innymi czynnikami,
posiada wiedzę o pojęciach, zagadnieniach i metodach stosowanych w profilaktyce i edukacji zdrowotnej,
posiada wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania podmiotami związanymi z ochroną zdrowia, a także prawnych i informatycznych aspektach ich funkcjonowania.

Rekrutacja na studia

Studia trwają 1,5 roku (3 semestry)

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (na dowolnym kierunku) oraz spełnić pozostałe warunki rekrutacji.

ETAPY REKRUTACJI:

  • Elektroniczne zarejestrowanie się kandydata poprzez system WIRTUALNY DZIEKANAT,
  • Po otrzymaniu loginu i hasła należy wprowadzić dane osobowe i dokonać wyboru kierunku studiów,
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na konto Uczelni
  • Pobranie dokumentów z systemu WIRTUALNY DZIEKANAT z zakładki : “Pliki do pobrania”,
  • Przesłanie kompletu zeskanowanych dokumentów na adres: rekrutacja@wsr.edu.pl , w terminie 14 dni od daty zalogowania,
  • Przesłanie oryginału dokumentów w wersji papierowej wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w terminie 14 dni od potwierdzenia poprawności przesłanych skanem dokumentów przez pracownika uczelni.

Więcej informacji o procesie rekrutacji >>

facebook