Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Kierunek ? Geodezja i kartografia

Geodezja jest nauką zajmującą się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi, a także określaniem punktów położenia na jej powierzchni. Wynikiem takich ustaleń (pomiarów) jest m.in. tworzenie map. Pokrewną jej dziedziną jest kartografia ? nauka o mapach. Zarówno o ich teorii, jak i o ich sporządzaniu. Jeśli więc zawsze lubiłeś geografię i fascynowały cię podróże palcem po mapie powinieneś zastanowić się nad zawodem geodety.

 

Idealny kandydat

Spośród wielu specjalistów nauk o Ziemi zawód geodety jest najbardziej praktycznym, wręcz ocierającym się o administrację. Kandydat na geodetę powinien odznaczać się typowo inżynieryjnymi umiejętnościami takimi, jak logiczne myślenie, zastosowanie teorii w praktyce, a także zdolnościami matematycznymi i technicznymi. To, czego potrzebuje jeszcze bardziej to wyobraźnia przestrzenna, umiejętność planowania przestrzeni i posługiwania się rysunkiem technicznym. Co więcej, geodeta powinien również posiadać zmysł praktyczny.
Jeśli nie jesteś osobą systematyczną, powinieneś poważnie rozważyć decyzję o wyborze tej ścieżki kariery. Geodeta bowiem powinien odznaczać się skrupulatnością i posiadać zdolności organizacyjne. Ważną rolę odgrywają również stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok ? w dużej mierze pracę swoją geodeta wykonuje w terenie.

 

Rekrutacja

Geodezja i kartografia to kierunek dość popularny ? na jedno miejsce przypada około 6 kandydatów. Studiować można go tylko na kilku Politechnikach. Aby dostać się na ten kierunek powinieneś przyłożyć się do nauki następujących przedmiotów:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka
 • przedmiot dodatkowy (np. geografia).

 

Specjalizacje

W ramach studiów magisterskich możesz wybrać następujące specjalizacje:

 • kataster i gospodarka nieruchomościami,
 • geodezja inżynieryjno-przemysłowa,
 • geodezja i nawigacja satelitarna,
 • fotogrametria i teledetekcja,
 • kartografia i systemy informacji geograficznej,
 • systemy informacji przestrzennej.

 

Plan studiów

Ogólne przedmioty, z którymi możesz spotkać się na tym kierunku:

 • Geodezyjne pomiary szczegółowe,
 • Geomatyka,
 • Kartografia,
 • Geodezja inżynieryjna,
 • Informatyka i geometria komputerowa,
 • Matematyka,
 • Fizyka,
 • Mikro i makroekonomia.

 

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Teoria i technika wyceny nieruchomości,
 • Zarządzanie nieruchomościami,
 • Geometria wykreślna,
 • Ćwiczenia terenowe,
 • Zarys budownictwa,
 • Elektroniczna technika pomiarowa,
 • Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego,
 • Geodezja i rewitalizacja miast,
 • Informatyka geodezyjna.


Geodezja a rynek pracy

Absolwenci nabywają kompetencje do:

 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
 • opracowywania warunków technicznych do przetargów ,
 • oceny jakości opracowywanych na zlecenie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywania warunków do realizacji postanowień zawartych w tych opracowaniach,
 • współdziałania z innymi jednostkami przy tworzeniu i realizacji polityki z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i rozwoju regionów,
 • uczestnictwa w tworzeniu koncepcji i realizacji systemów informacji przestrzennej,
 • uczestnictwa w realizacji polityki europejskiej z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i rozwoju regionalnego.
 • Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przy:
 • sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego województw,
 • opracowywaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju,
 • projektowaniu i tworzeniu systemów informacji przestrzennej,
 • opracowywaniu ekspertyz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

 

DODATKOWO: Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcie do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym.

Po studiach uzupełniających mogą się również ubiegać o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook