Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Al. gen. Antoniego Chruściela 103, 00-910 Warszawa 
Tel:
261813137 
Mail:
rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
WWW:
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat 
Akademia Sztuki Wojennej

OPIS KIERUNKU

WYDZIAŁ WOJSKOWY

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Obronność
Specjalności:
Studia I stopnia: obrona terytorialna,, współczesne konflikty zbrojne. Studia II stopnia: obronność państwa.
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

DLA KOGO?

Absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM), Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz wszyscy maturzyści, którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami realizującymi zadania obronne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent studiów I stopnia posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i przeciwdziałania zagrożeniom w warunkach normalnego funkcjonowania państwa i w sytuacjach kryzysowych, jest przygotowany do pracy na stanowiskach w administracji publicznej, państwowej, samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa. Jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze analityka, specjalisty i inspektora w strukturach bezpieczeństwa państwa, podmiotach gospodarczych i innych organizacjach.
Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę i przygotowanie praktyczne do pracy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i obronności w placówkach oświatowych, w siłach zbrojnych i innych służbach mundurowych. Jest przygotowany do realizacji zadań cywilno-wojskowych z zespołami w organizacjach publicznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Rekrutacja na studia

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

Brane pod uwagę są: wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą kandydatowi osiągnąć najwyższą liczbę punktów.

Dowiedz się więcej: www.rekrutacja.akademia.mil.pl

facebook