Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Al. gen. Antoniego Chruściela 103, 00-910 Warszawa 
Tel:
261813137 
Mail:
rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
WWW:
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat 
Akademia Sztuki Wojennej

OPIS KIERUNKU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Zarządzanie i Dowodzenie
Specjalności:
Studia I i II stopnia: zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie systemami informacyjnymi.
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

DLA KOGO?

Absolwenci szkół średnich/ studiów I stopnia zainteresowani systemem zarządzania i dowodzenia państwem oraz osoby, które chcą związać swoją przyszłość z działalnością w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach wojskowych i organizacjach pozarządowych, ośrodkach zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotach gospodarczych. Osoby mające umiejętność analitycznego myślenia, zdolność dostrzegania związków i zależności w otoczeniu społeczno-politycznym, umiejętność współpracy w grupie i pracy pod presją czasu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mają kompetencje do pracy w instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych), administracji państwowej i samorządowej, organizacjach publicznych, przemyśle obronnym, jednostkach sił zbrojnych. Posiadają umiejętności doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menadżerskich. Potrafią podejmować samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych i trudnych, pracować pod presją czasu, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Rekrutacja na studia

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

Brane pod uwagę są: wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą kandydatowi osiągnąć najwyższą liczbę punktów.

Dowiedz się więcej: www.rekrutacja.akademia.mil.pl

facebook