Erasmus (Fot.freedigitalphotos.net)Erasmus (Fot.freedigitalphotos.net)

Współpraca na arenie międzynarodowej jest kluczem do przyszłości!

Powiślańska Szkoła Wyższa pretenduje do stania się nowoczesną placówką edukacyjną, badawczą i szkoleniową, wykorzystującą potencjał naukowo-dydaktyczno-administracyjny Uczelni na arenie międzynarodowej. Priorytetem Powiślańskiej Szkoły Wyższej jest zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej ale też w ujęciu ogólnoświatowym.

Przede wszystkim będą kontynuowane partnerstwa z dotychczasowymi Uczelniami i instytucjami, ze względu na wypracowane metody pracy i wspólne cele. Szczególny nacisk kładziony będzie na współpracę z krajami Unii Europejskiej, ale i rozwój i intensyfikacja kontaktów z uczelniami i instytucjami m. innymi ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Indii i Chin oraz ze studentami i pracownikami z Europy Wschodniej ze względu na duże zainteresowanie ofertą edukacyjną PSW z ich strony. Obecnie Uczelnia może pochwalić się zawarciem ponad 120 porozumień z uczelniami z całego świata.

Powiślańska Szkoła Wyższa Erasmus
Powiślańska Szkoła Wyższa Erasmus

Udział w programie Erasmus+ jest jednym z najważniejszych działań w zakresie internacjonalizacji uczelni. Jednym z priorytetów PSW jest wspieranie i promowanie mobilności pracowników i studentów przy wsparciu organizacyjnym, merytorycznym i finansowym programu. Umiędzynarodowienie Uczelni wiąże się z podwyższaniem poziomu wykształcenia jej studentów i absolwentów, zwiększeniem zatrudnialności i elastyczności oraz rozwojem kluczowych kompetencji dla rynku pracy. Udział Uczelni w programie Erasmus dzięki rozpoznawalności i efektywności programu w zakresie rozwoju Uczelni, jej pracowników i studentów sprzyja poszukiwaniu partnerów zagranicznych dla wspólnych celów dydaktycznych, badawczo-rozwojowych, uznawalności zdobytego doświadczenia zagranicznego. Wpływa na zwiększenie szans zawodowych i rozwoju osobistego.

Powiślańska Szkoła Wyższa Erasmus
Powiślańska Szkoła Wyższa Erasmus

Jednym z ważniejszych celów współczesnego kształcenia jest jakość i przydatność wiedzy na światowym rynku pracy. Dlatego tak bardzo podkreślana jest w PSW praca nad doskonaleniem programów studiów, wykorzystanie w tym celu wyników badań naukowych, wymiana doświadczeń i rozwiązań z partnerami zagranicznymi, ciągły monitoring rynku pracy i śledzenie trendów we współczesnej edukacji. Dzięki udziałowi w programie Erasmus Uczelnia stale monitoruje sugestie zmian i kierunków dla kształcenia wyższego oraz wdraża rozwiązania, wymagane przez światowy rynek w zakresie organizacyjnym, komunikacyjnym, medialnym i dokumentacyjnym w celu doskonalenia procesów zarządzania.

Internacjonalizacja sprzyja modernizacji Uczelni, uatrakcyjnieniu i konkurencyjności oferty oraz rozwojowi usług dydaktycznych i badawczo-rozwojowych. Wyraźnie zwiększa wzrost kompetencji pracowników i studentów w zakresie korzystania z systemów informacyjnych. Jednym z ważniejszych celów jest powiązanie Uczelni z otoczeniem gospodarczym. Dużą wagę przywiązujemy się do nawiązywania kontaktów w zakresie organizacji i realizacji praktyk zagranicznych, powiązania z biznesem w zakresie tworzenia programów studiów, działalności badawczo-rozwojowej i nawiązywania partnerstw strategicznych. Dla tych celów Uczelnia monitoruje kariery absolwentów i bada efektywność działań edukacyjnych.

Powiślańska Szkoła Wyższa Erasmus
Powiślańska Szkoła Wyższa Erasmus

Uczelnia od lat uczestniczy w programie Erasmus + realizując projekty mobilnościowe dla studentów i pracowników uczelni. W latach 2015-2020 zrealizowała ponad 60 wyjazdów studentów na praktyki. Ogólnie można powiedzieć, iż KAŻDY STUDENT PSW może zrealizować co najmniej 3 miesięczną praktykę zagraniczną. W kolejnych latach mamy do zaproponowania bardzo ciekawe geograficznie i kulturowo destynacje do realizacji praktyk i studiów zagranicznych dla naszych studentów, m.in. Francję, Hiszpanię, Niemcy ale także Czechy, Serbię, Gruzję czy Liban. Dla odważnych podpisaliśmy także porozumienia z Chinami, Japonią, Malezją, Argentyną oraz Haiti. Praktyki są oczywiście płatne i tak student otrzymuje z naszej Uczelni wsparcie w postaci od 600 do 800 Euro miesięcznie, jest także pod stałą opieką pracowników PSW, gdyż stale monitorujemy bezpieczeństwo studentów na praktykach.

Artykuł sponsorowany

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook