Zawód Urbanista (Fot.freedigitalphotos.net)

Zawód: Urbanista

Fascynuje Was wygląd miast i chcielibyście w przyszłości wpływać na otaczającą Was architekturę? Zostańcie urbanistą. Zobaczcie, co trzeba zrobić, aby móc wykonywać ten zawód.

 

Zawód Urbanista

Urbanista zajmuje się opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzeni – przede wszystkim przestrzeni publicznej miast. Następnie sprawuje nadzór nad ich poprawnym wykonaniem, udzielając praktycznych wskazówek i weryfikując zgodność przebiegu prac z założeniami wcześniej opracowanego projektu.

Urbanista musi zadbać nie tylko o bezpieczeństwo, ale także o wygodę użytkowników.

 

Wykształcenie Urbanisty

Wyższe wykształcenie jest obligatoryjne. Konieczne jest ukończenie kierunku architektura (opis znajdziecie tutaj) lub pokrewnego na wydziale architektury i urbanistyki.

Uprawnienia do wykonywania tego zawodu otrzymuje się dopiero po odbyciu 3 lat praktyki zawodowej oraz zdaniu egzaminu państwowego.

Pracodawcy cenią sobie posiadane przez kandydata doświadczenie i dorobek dotychczas zrealizowanych projektów.

 

Rynek Pracy

Ur­banista może zna­leźć za­trud­nie­nie w:

  • in­sty­tu­cjach publicz­nych ad­mi­nistracji sa­morządo­wej i państwowej,
  • w fir­mach prywat­nych oraz ko­mer­cyj­nych pra­cow­niach ur­banistycz­nych.

Projekty zajęcia prze­strze­ni miej­skiej powinny jak najm­niej in­gero­wać w śro­dowisko na­tu­ral­ne.

 

Ile zarabia Urbanista

Według firmy Sedlak&Sedlak miesięczne wynagrodzenie urbanisty wynosi 3 273 zł. Zarobki 50% urbanistów wahają się od 2 680 zł do 4 405 zł. Premia stanowi średnio 8% pensji, natomiast 92% to płaca podstawowa.

 

Dodatkowe informacje

Praca urbanisty odbywa się zwykle za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania graficznego, a nadzorowanie opracowanych przez niego projektów wymaga bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami danego przedsięwzięcia.

Wymagania

Od do­brego ur­banisty wy­ma­ga­na jest sze­ro­ka wie­dza z wie­lu dzie­dzin, tj. ar­chi­tek­tu­ra, hi­sto­ria, och­ro­na śro­dowiska. Ważne jest, aby po­trafił tech­nicz­nie ryso­wać, logicz­nie myśleć oraz pa­trzeć prze­strzen­nie. Cechować go po­win­na su­mien­ność, od­po­wie­dzial­ność, sa­mo­dyscyplina, skrupulat­ność, po­dziel­ność uwagi oraz po­czucie es­tety­ki.

 

Opinie o zawodzie

Konrad K. pracuje jako urbanista od 3 lat

„Jest to bardzo odpowiedzialny zawód, bowiem od naszych planów zależy nie tylko wygląd danej przestrzeni, ale także bezpieczeństwo osób, które mieszkają w okolicy. Jeśli chodzi o samą pracę, to jest to żmudne tworzenie projektu, który musi być wykonany perfekcyjnie i bez jakichkolwiek błędnych obliczeń.”

 

J.Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook