Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2006 – geografia podstawowa – odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z geografii na poziomie podstawowym składał się z 13 stron, na których znalazło się 27 zadań. Ponadto każdy maturzysta otrzymał barwną mapę Pienińskiego Parku Narodowego, wymaganą do rozwiązania pierwszych 10 poleceń.

Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mogli otrzymać łącznie 50 punktów, a na wypełnienie arkusza mieli 120 minut.

Na 27 zadań składało się 8 zadań za 1 punkt, 17 zadań za 2 punkty i 2 zadania za 4 punkty. Zadania miały charakter najczęściej otwarty, bardzo często były to polecenia krótkiej odpowiedzi, np. w zadaniu 13. na podstawie diagramów klimatycznych należało przyporządkować odpowiednio dwóm stacjom podane cechy. Cechy te były podane w podpunktach, a pod każdym podpunktem należało jedynie uzupełnić nazwę stacji: A lub B. Pojawiały się również zadania wymagające podania konkretnych argumentów – w zadaniu 19. należało podać trzy społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w Polsce. W arkuszu pojawiło się 10 zadań zamkniętych, wśród nich przeważały zadania wielokrotnego wyboru oraz „na dobieranie”.

W arkuszu wykorzystano rozmaite materiały źródłowe, m. in.: szkic zakola Dunajca, diagramy klimatyczne stacji położonych w umiarkowanej strefie klimatycznej, wykres zmian w strukturze wykorzystania źródeł energii pierwotnej na świecie, piramidę wieku ludności Polski, mapę konturową basenu Morza Śródziemnego, diagram ilustrujący migracje zewnętrzne ludności Polski, tabelę wskaźników społeczno-ekonomicznych wybranych krajów UE oraz tekst źródłowy odnoszący się do wybranej inwestycji przemysłowej w Polsce. Dzięki materiałom źródłowym maturzysta mógł zanalizować, ocenić oraz wyjaśnić różne zjawiska przyrodnicze

Wskaźnik łatwości arkusza na poziomie podstawowym wyniósł 0,53 – oznacza to, że statystyczny zdający otrzymał 26,3 punktu. W teście przeważały zadania trudne i umiarkowanie trudne, pojawiły się 4 zadania bardzo trudne. Żadne z zadań nie okazało się bardzo łatwe dla maturzystów, łatwych zadań było 4.

Bardzo trudne okazały się zadania: 6. („Odczytaj z mapy i podaj, na jakiej wysokości nad poziomem morza znajduje się źródło potoku wpadającego do Jeziora Czorsztyńskiego i oznaczonego na mapie literą Z.”), 22. („Zaznacz, wśród wymienionych, działanie podjęte przez ONZ lub jej Agendy.”), 23. („Na mapie konturowej przedstawiono kraje basenu Morza Śródziemnego. Na podstawie opisów rozpoznaj i wpisz nazwy krajów położonych w tym regionie. Zaznacz na mapie kraje opisane powyżej.”) oraz 27. („Na podstawie informacji zawartych w tabeli i na przykładzie podanych krajów przedstaw dwie różnice między sytuacją społeczno-ekonomiczną w starych i nowych państwach Unii Europejskiej.”).

Łatwe natomiast okazały się zadania: 1. („Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów.”), 3. („Długość tamy, która oddziela Jezioro Czorsztyńskie od Jeziora Sromowieckiego, wynosi na mapie 1,5 cm. Oblicz długość tej tamy w terenie i zakreśl poprawną odpowiedź.”), 11. („Uzupełnij schemat, wpisując w odpowiednie pola litery (B–H), którymi oznaczono różne przyczyny powodzi i ich skutki.”) oraz 15. („Przeczytaj następujący tekst. Podaj cztery korzyści (ekologiczne i społeczno-ekonomiczne), które przyniosła inwestycja opisana w powyższym tekście.”).

Internauci zazwyczaj pozytywnie wypowiadają się na temat przebiegu matury: „Geografia jest generalnie przyjemna – gorzej, jak przychodzą okres (Triasy, Jury, Kredy), procesy geologiczne, skałki itd. Generalnie cała geologia – dla mnie koszmar.”

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Marta Kozownicka, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook