Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z polskiego 2012, część pisemna w praktyce – opis, struktura i forma

Struktura i forma części pisemnej matury z j.polskiego.

Arkusz na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:

 • części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego, która zawiera tekst do 1000 słów oraz test (zadania otwarte i zamknięte) z miejscami na wpisanie odpowiedzi.
 • części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu, w której znajdują się 2 tematy wypracowania do wyboru i strony przeznaczone na napisanie wypracowania.

Arkusz na poziomie rozszerzonym zawiera dwa zadania sprawdzające umiejętność pisania tekstu własnego.
Na poziom podstawowy maturzyści mają 170 minut, a na poziom rozszerzony 180 minut.

 

Zasady oceniania pisemnej części egzaminu.

Na poziomie podstawowym można uzyskać maksymalnie 70 punktów, z czego 20 punktów za część sprawdzającą rozumienie czytanego tekstu oraz 50 punktów za część sprawdzającą umiejętność pisania.
Na poziomie rozszerzonym można uzyskać 40 punktów za napisanie wypracowania.

W części sprawdzającej umiejętność pisania za kryteria najważniejsze uznaje się rozwinięcie tematu i poprawność językową, za kryteria wspomagające ? kompozycję i styl. W punktacji uwzględnia się także ocenę szczególnych walorów pracy.

Na poziomie podstawowym w części sprawdzającej umiejętność pisania zdający może otrzymać za:

 • rozwinięcie tematu – 25 punktów = 50%
 • kompozycję – 5 punktów = 10%
 • styl – 5 punktów = 10%
 • język – 12 punktów = 24%
 • zapis (ortografia i interpunkcja) – 3 punkty = 6%
 • szczególne walory pracy – dodatkowe 4 punkty

Łączna liczba punktów za wypracowanie nie może jednak przekroczyć 50.

 

Na poziomie rozszerzonym w części sprawdzającej umiejętność pisania zdający może otrzymać za:

 • rozwinięcie tematu 26 punktów = 65%
 • kompozycję 2 punkty = 5%
 • styl 2 punkty = 5%
 • język 8 punktów = 20%
 • zapis (ortografia i interpunkcja) 2 punkty = 5%
 • szczególne walory pracy – dodatkowe 4 punkty

Łączna liczba punktów za wypracowanie nie może jednak przekroczyć 40.

 

Wyniki egzaminu maturalnego w części pisemnej

Egzamin uznaje się za zdany, jeżeli zdający w części obowiązkowej, czyli na poziomie podstawowym uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie zadań z arkusza dla tego poziomu. Dla poziomu rozszerzonego nie określa się progu zaliczenia.

 

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook