Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z polskiego 2012, część pisemna w praktyce – rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego

Na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem. Zdający musi odpowiedzieć na pytania na podstawie zamieszczonego w arkuszu tekstu nieliterackiego. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje o tej części egzaminu.

1.    Punktem wyjścia jest tekst nieliteracki o długości do 1000 słów, który powinieneś uważnie przeczytać, zanim przystąpisz do udzielania odpowiedzi na pytania zamieszczone pod tekstem.

2.    Pytania zamieszczone pod tekstem będą miały formę zadań otwartych i zamkniętych.

3.    Udzielając odpowiedzi na pytania, odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i wyłącznie własnymi słowami. Wyjątek stanowią polecenia, w których jesteś proszony o przytoczenie odpowiedniego fragmentu tekstu.

4.    Zawsze udzielaj tylko tylu odpowiedzi, o ile zostałeś poproszony w poleceniu.

5.    Możesz spodziewać się tekstu publicystycznego lub popularnonaukowego.

6.    Pytania pod tekstem mogą dotyczyć trzech poziomów tekstu: poziomu znaczeń, poziomu struktury, poziomu komunikacji.

7.    Pytania na poziomie znaczeń będą sprawdzać, czy:

 • rozumiesz znaczenia słów, związków frazeologicznych i zdań zawartych w tekście,
 • potrafisz odczytać znaczenia dosłowne i metaforyczne w tekście oraz znaczenia słów w określonym kontekście,
 • umiesz odnaleźć w tekście słowa-klucze i wskazać główną myśl tekstu, a także przytoczyć informacje zawarte w tekście oraz opinię autora,
 • opanowałeś następujące umiejętności związane z przetwarzaniem informacji zawartych w tekście: wyszukiwanie i selekcjonowanie, porządkowanie w hierarchii od najważniejszych do najmniej istotnych, porównywanie, odnajdywanie podobieństw i przeciwieństw, wnioskowanie.

 

8.    Na poziomie struktury tekstu zadania egzaminacyjne będą sprawdzać, czy:

 • potrafisz odróżnić poszczególne elementy kompozycji tekstu: wstęp, rozwinięcie, zakończenie,
 • umiesz wskazać w tekście tezę, hipotezę, argumenty, kontrargumenty, przykłady,
 • jesteś w stanie odkryć zależności między zdaniami, akapitami, wskazanymi częściami tekstu,
 • dostrzegasz związki logiczne w tekście oraz tok przyczynowo-skutkowy tekstu,
 • potrafisz na podstawie występujących w tekście wyrazów wskazać tok myślenia autora oraz odnaleźć fragmenty wskazujące na wnioskowanie, podtrzymywanie myśli, zwrot myśli, nawiązanie do poprzedniego akapitu.

 

9.    Na poziomie komunikacji pytania będą sprawdzać, czy umiesz:

 • określić pochodzenie tekstu,
 • rozpoznać nadawcę,
 • wskazać intencje nadawcy (cel tekstu),
 • podać, jak tekst oddziałuje na adresata,
 • dostrzec cechy stylistyczne tekstu oraz określić funkcje środków językowych.

Źródło: www.cke.edu.pl (Informator maturalny)

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook