logo DAAD (daad.pl)logo DAAD (daad.pl)

Stypendia DAAD dla Polaków

Co roku organizacja DAAD przyznaje stypendia i finansuje wyjazdy na zagraniczne uczelnie. Dowiedz się, jakie stypendia będą przysługiwać studentom w nowym roku akademickim. 

DAAD to organizacja zrzeszająca niemieckie szkoły wyższe, która zajmuje się głównie umiędzynarodowieniem niemieckich uczelni oraz wspieraniem międzynarodowej wymiany studenckiej. DAAD inwestuje także we współpracę między uczelniami w ramach projektów oraz finansuje związane z Niemcami kierunki studiów i szkoły wyższe za granicą.

Kandydaci

Kandydaci ubiegający się o stypendia za pośrednictwem portalu DAAD powinni wysłać do biura w Warszawie lub w Bonn (w zależności od rodzaju stypendium) wydruk aplikacji ściągniętej z portalu. Ilość egzemplarzy jest uzależniona od programu stypendialnego.

Dokumenty należy złożyć w wersji niemieckiej lub angielskiej. W niektórych przypadkach wymagana jest aplikacja wypełniona jedynie w języku niemieckim. Należy bezwzględnie przestrzegać terminów. O stypendia DAAD nie mogą starać się osoby, które przebywają w Niemczech ponad rok i 3 miesiące. O wynikach kwalifikacji kandydaci dowiedzą się listownie.

Aplikacja

Przed wysłaniem wniosku należy zapoznać się z ogólnymi informacjami na stronie organizacji daad.pl. Programy stypendialne, które należy wysłać przez portal DAAD – (funding-guide.de):

 • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków;
 • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych;
 • Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów;
 • Stypendia na pobyty badawcze dla młodych naukowców (postdoc);
 • Stypendia na pobyty badawcze / staże artystyczna dla naukowców i nauczycieli akademickich;
 • Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD;
 • Stypendia na krótkie pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów ? program dla mniejszości niemieckiej;
 • Stypendia na pobyty badawcze / staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich ? program dla mniejszości niemieckiej.

Programy stypendialne, których aplikacje można znaleźć na docs.daad.pl:

 • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia;
 • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia ? program dla mniejszości niemieckiej;
 • Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich;
 • DLR-DAAD Research Fellowships in the field of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research.

Zaświadczenia o znajomości języka

Aby ubiegać się o stypendium należy dołączyć do wniosku zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego i/lub angielskiego. Kandydaci, którzy posiadają certyfikat upoważniający do podjęcia studiów w Niemczech (Goethe-Zertifikat C1 lub C2, DSH, ZOP, GDS, KDS, DSD II, TestDaf – co najmniej 4 punkty w każdej części testu- lub certyfikaty ÖSD C1, ÖSD C2) lub niemiecką lub austriacką maturę dołączają tylko kopię dokumentu.

Osoby, które studiują lub przeprowadzają badania w języku angielskim muszą:

– złożyć kopię oficjalnego dyplomu TOEFL, IELTS lub Cambridge ESOL/certificates albo zaświadczenia o znajomości języka angielskiego na formularzu DAAD wystawionego przez lektora języka angielskiego. Formularz dostępny na daad.pl.

– złożyć zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego. Na podstawie tego zaświadczenia kandydatom nieznającym języka niemieckiego może zostać przyznany kurs nauki tego języka w Niemczech.

Kandydaci nieposiadający wyżej wymienionych dyplomów zobowiązani są do wykonania testu onDaF na uczelniach, gdzie przeprowadzają je lektorzy z DAAD. Więcej informacji na: ondaf.de.

Limity

Absolwenci powinni złożyć wniosek najpóźniej 6 lat od uzyskania dyplomu, doktoranci do 3 lat po rozpoczęciu doktoratu, zaś doktorzy najpóźniej 4 lata po uzyskaniu tytułu (w przypadku krótkiego pobytu do 6 miesięcy) lub 2 lata (w przypadku wyjazdu przekraczającego 6 miesięcy).

Przydatne linki

 

K. Macha, źródło: daad.pl

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook