Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Co jeszcze zyskują studenci na nowej reformie szkolnictwa wyższego?

Założeniem nowej reformy szkolnictwa wyższego jest poprawa jakości kształcenia zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Studia mają być bardziej efektywne i przyjazne studentom. Poniżej przedstawiamy wszystkie korzyści dla studentów.

 

Nowe preferencyjne kredyty studenckie

Jeśli nie będzie stać Cię na opłacenie studiów z własnej kieszeni, możesz liczyć na pożyczkę od państwa. Dzięki nowej reformie kredyt studencki otrzymają nawet Ci, którzy nie będą mieli wymaganego zabezpieczenia kredytu. Co więcej, studenci w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej otrzymają nawet 100% kredytowanej kwoty.

 

Więcej pieniędzy na stypendia socjalne

Nowa reforma zmienia zasady przyznawania stypendiów socjalnych na studiach. Podniesiono o 30% próg dochodowy przypadający na członka rodziny. Kolejną zmianą jest podwyższenie kwoty stypendium. Zwiększono także pulę pieniędzy na stypendia socjalne. Od tej pory na stypendia socjalne będzie szło 60% dotacji z budżetu państwa, a tylko 40% na stypendia rektora dla najlepszych studentów.

 

Katalog bezpłatnych usług

Dotąd uczelnie same ustalały wysokość opłat m.in. za egzaminy, poprawki, obronę i ocenę prac dyplomowych. Opłaty te były szczególnie wysokie na uczelniach prywatnych. Reforma szkolnictwa wyższego wprowadza katalog bezpłatnych usług edukacyjnych, do których są zobowiązane uczelnie państwowe i prywatne. Katalog ten obejmuje: wszystkie egzaminy (poprawkowe, komisyjne, dyplomowe), rejestrację na następny semestr i rok studiów, wydanie suplementu do dyplomu, złożenie i ocenę pracy dyplomowej, wydanie dziennika praktyk zawodowych.

 

Zniżki komunikacyjne przez dłuższy okres

Studentom przysługuje obecnie 51% zniżka na przejazdy pociągami i autobusami. Taka sama zniżka obejmuje doktorantów od 2012 roku. Do tej pory student, który ukończył studia I stopnia, ale jeszcze nie rozpoczął studiów II stopnia, tracił na kilka miesięcy status studenta i nie obowiązywały go zniżki i inne uprawnienia. Dzięki nowej reformie zachowa prawo do wszystkich ulg przysługujących studentom do 31 października roku ukończenia studiów.

 

Umowa cywilnoprawna między studentem a uczelnią

Studenci będą podpisywać z uczelniami umowy, w których zostaną określone prawa i obowiązki obu stron. Umowa zabezpieczy studentów przed dodatkowymi opłatami w trakcie studiów lub zmianą zasad studiowania. Kwestie sporne będą rozstrzygane przed sądem.

 

Łatwiejszy kontakt z wykładowcami

Studenci często narzekali na utrudniony kontakt z wykładowcami (dyżury są rzadko albo często odwoływane). Nowa reforma rozwiązuje ten problem. Nauczyciel akademicki będzie mógł pracować wyłącznie na dwóch etatach za zgodą rektora, jeśli nie będzie to kosztem studentów i prowadzonych badań, przez co będzie miał więcej czasu dla studentów.

 

Studenci ocenią pracę wykładowców

Studenci i doktoranci będą oceniać pracę nauczycieli akademickich co dwa lata. Otrzymanie negatywnej oceny może być przyczyną zwolnienia wykładowcy. Ocenianie ma spowodować podwyższenie poziomu zajęć dydaktycznych i badań naukowych.

 

Dostosowanie programu studiów do rynku pracy

Wiele osób, chociaż ma wykształcenie wyższe, to niestety nie może znaleźć odpowiedniej pracy. Reforma ma temu przeciwdziałać. Od tej pory uczelnie wyższe za pośrednictwem Biura Karier i nowo powołanego Rzecznika Praw Absolwenta będą śledzić losy swoich absolwentów, aby na tej podstawie dostosowywać program studiów do zmieniającego się rynku pracy.

 

Innowacje w kierunkach i programach studiów

Nowa reforma likwiduje dotychczasową listę centralnych standardów kształcenia i kierunków studiów, a w zamian wprowadza Krajowe Ramy Kwalifikacji. Tym samym uczelnie wyższe otrzymują większą swobodę w otwieraniu nowych kierunków studiów i tworzeniu programów łączących wiedzę z kilku dziedzin. Krajowe Ramy kwalifikacji pozwolą na porównywanie wykształcenia absolwentów w różnych krajach oraz dostosowanie oferty studiów do zmian na rynku pracy.

 

Koniec z papierowymi indeksami

Dzięki wprowadzeniu e-indeksu koniec z poszukiwaniami wykładowców lub czekaniem w kolejce na wpis do indeksu. Oceny, a także cały przebieg studiów, będą wpisywane do elektronicznych indeksów. Wgląd do e-indeksów będzie przysługiwać studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom dziekanatu.

Źródło: www.nauka.gov.pl
Anna Szcześniak

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook