matura z geografii (Fot.freedigitalphotos.net)

Wymagania maturalne z geografii – poziom podstawowy

Egzamin z geografii na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych na podstawie mapy, oraz innych pomocniczych materiałów źródłowych.

Standardy wymagań egzaminu maturalnego z geografii, obejmują trzy obszary:

 • Wiadomości i rozumienie
 • Korzystanie z informacji
 • Tworzenie informacji

Pierwszy podpunkt ma za zadanie sprawdzić, czy zdający zna fakty, rozumie i stosuje pojęcia i teorie. Potrafi także przedstawić i wyjaśnić zdarzenia, zjawiska i procesy.

Zakres materiału:

 • funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi
 • powiązania i zależności w systemie człowiek- przyroda- gospodarka
 • typy gospodarowania w środowisku i ich następstwa
 • przyczyny i skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności na Ziemi
 • problemy demograficzne społeczeństw
 • współczesne migracje ludności
 • procesy przekształcania sieci osadniczej
 • przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne świata
 • konflikty zbrojne i inne zagrożenia społeczno-ekonomiczne; procesy przechodzenia od izolacji do integracji; zagadnienia współpracy między społecznościami; procesy integracji i dezintegracji w Europie
 • możliwości rozwoju turystyki i rekreacji wynikające z uwarunkowań przyrodniczych, społeczno? ekonomicznych i kulturowych

Drugi podpunkt sprawdza umiejętność wykorzystywania i przetwarzania informacji przez zdającego.

Zdający:

 • odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów
 • wskazuje możliwości zastosowania informacji geograficznych w celu rozwiązywania zadań praktycznych
 • przedstawia zjawiska, procesy i zależności na przykładzie wskazanego obszaru, korzystając z podanych źródeł informacji geograficznych

Ostatni podpunkt ma na celu sprawdzenie, czy maturzysta potrafi scharakteryzować, ocenić i rozwiązać problemy w różnych skalach przestrzennych i czasowych.

Zdający:

 • przedstawia na wybranych przykładach przestrzenne powiązania i zależności w systemie człowiek?przyroda?gospodarka
 • charakteryzuje na przykładach wybranych obszarów problemy istniejące w środowisku geograficznym
 • proponuje rozwiązania problemów istniejących w środowisku geograficznym w różnych skalach w znanych sytuacjach

 

Joanna Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook