Stypendia socjalne

Dobra wiadomość w sprawie stypendiów socjalnych dla studentów!

Studia to z pewnością inwestycja. Dla wielu młodych ludzi znaczną przeszkodą w ich podjęciu są koszty związane z utrzymaniem. Stypendia socjalne pomagają żakom w trudnej sytuacji materialnej, jednak zasady ich przyznawania wzbudzały do tej pory wiele kontrowersji. Od 1 października 2011 roku wchodzi w życie reforma szkolnictwa wyższego, która zakłada m.in. łatwiejszy dostęp do stypendiów socjalnych.

Stypendium socjalne przyznaje się studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Na początku każdego roku akademickiego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku – należy wykazać dochód rodziny studenta w przeliczeniu na jedną osobę. Poza stypendiami socjalnymi możliwe jest otrzymywanie świadczeń za bardzo dobre osiągnięcia w nauce.

Jak się jednak okazuje, często stypendium naukowe można było otrzymać o wiele łatwiej niż socjalne. Jeśli student przyłożył sie do nauki w danym semestrze, to średnia z ocen w wysokości już ok. 4,5 zapewniała mu w kolejnym kilkaset złotych kieszonkowego. Paradoksalnie, przepisy regulujące otrzymywanie stypendiów socjalnych były bardziej rygorystyczne. Wiązało się to z bardzo niskim progiem dochodowym ? w praktyce tylko studenci znajdujący się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej mogli je otrzymać.

Co więcej, ciekawe zjawisko obserwuje się w przypadku uczelni z bogatszych rejonów kraju. Niektóre z nich nie mogąc znaleźć studentów, którym przysługuje prawo do stypendiów socjalnych, obniżały kryteria dotyczące przyznawania świadczeń za dobre wyniki w nauce. Jak widać, problem istnieje.

Co więc ulegnie zmianie od 1 października tego roku?

Po pierwsze, zmienią się proporcje dotyczące przyznawania stypendiów socjalnych i naukowych, które na chwilę obecną wynoszą 50:50. Nowy rok akademicki to zwiększenie puli funduszy na stypendia socjalne o 10 %. Oznacza to, że pieniędzy dla studentów ubiegających się o świadczenia z powodu trudnej sytuacji materialnej będzie więcej!

Po drugie, podwyższony zostanie górny próg dochodowy, który wiąże sie z warunkiem niezbędnym do otrzymania stypendium socjalnego. Na chwilę obecną wynosi on 602 zł miesięcznie na jedną osobę w rodzinie studenta. Nowe przepisy przewidują, że próg ten zostanie podniesiony aż o 30 %. To z kolei sprawi, że łatwiej można będzie takie stypendium otrzymać.

Przewidywane reformy to z pewnością dobra wiadomość: zmiany pozwolą zwiększyć dostępność studiów dla gorzej sytuowanych studentów.

ST

 

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook