Grafik Komputerowy (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 – informatyka podstawowa – arkusze maturalne

Matura z informatyki na poziomie podstawowym objęła dwa arkusze. W części pierwszej do zdobycia było 20 punktów. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań to 75 minut. W przypadku drugiej części przewidziano więcej minut, bo aż 120, na pracę z arkuszem i środowiskiem komputerowym. Tutaj maksymalna punktacja to 30.

Zarówno arkusz pierwszy, jak i drugi, wymagał od uczniów wcześniejszego ustalenia środowiska, kompilatora języka i programu użytkowego, na bazie których mieli pracować podczas samego egzaminu. W trakcie matury zdający musieli zmierzyć się nie tylko z pracą na komputerze, ale także z obliczeniami. Część pierwsza zawarła trzy zadania. Zadanie 1. objęło trzy aspekty i tematykę Fibonacciego. Maturzyści musieli uzupełnić tabelę, wpisując dla podanych argumentów k wartości obliczane przez funkcję Fib, narysować drzewo wywołań rekurencyjnych dla Fib (6) oraz zapisać algorytm który dla danej wartości k wyznacza k-ty wyraz opisanego ciągu. Zadanie 2. skupiało się na diamentach. Podpunkty objęły następujące polecenia: uzupełnienie poniższej tabeli, podając wyniki działania powyższego algorytmu po jego wykonaniu dla wskazanych danych i zapisanie algorytmu, który dla podanego ciągu cen diamentów znajduje numer diamentu o najwyższej cenie. W ostatnim elemencie arkuszu znalazł się test. Do obowiązków młodzieży należało zaznaczyć X poprawne odpowiedzi.

Drugi arkusz zobowiązywał do współpracy ze środowiskiem komputerowym. Dodatkowo, źródłem był załącznik w postaci nośnika danych.W zadaniu 4. zdający musieli napisać program, który da odpowiedzi do zamieszczonych podpunktów. Kolejne polecenie objęło wykonanie zaleceń zawartych w podpunktach i zapisanie ich w odpowiednim pliku. Ostatni element matury miał formę podobną do poprzedniego zadania. Pojawiły się podpunkty, które uczniowie zmuszeni byli wykonać i ostatecznie oddać w formie pliku. Wszystkie prace zapisywane były w folderze opisanym numerem PESEL.

źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

Zobacz arkusze online:

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook