IDMatura z języka rosyjskiego (Fot.freedigitalphotos.net)

Jak i z czego przygotować się do matury z języka rosyjskiego?

Większość osób na maturze decyduje się zdawać egzamin maturalny z języka angielskiego. Niewielka grupa wybiera język rosyjski i właśnie dla tej grupy przygotowaliśmy poradnik, jak przygotować się do matury z języka rosyjskiego. Zobaczcie!

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z JERZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

I. Zdający zna:

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1) proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi
poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfo syntaktycznym i leksykalnym, w zakresie następujących tematów:
a) człowiek ? dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia
i emocje,
b) dom ? miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania,
c) szkoła ? przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie
pozaszkolne,
d) praca ? popularne zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza,
e) życie rodzinne i towarzyskie ? okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia,
f) żywienie ? artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne,
g) zakupy i usługi ? rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług,
h) podróżowanie i turystyka ? środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie,
i) kultura ? podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze,
j) sport ? popularne dyscypliny sportu,
podstawowy sprzęt sportowy, imprezy
sportowe,
k) zdrowie ? higieniczny tryb życia,
podstawowe schorzenia, ich objawy
i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia,
l) nauka, technika ? odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych,
m) świat przyrody ? klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe,
n) państwo i społeczeństwo ? struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość,
o) elementy wiedzy o krajach obszaru językowego, którego język jest zdawany,
1) różnorodne struktury leksykalno- gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem
fonetycznym, ortograficznym, morfo syntaktycznym i leksykalnym, w zakresie następujących tematów:
a) człowiek ? dane personalne, wygląd
zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, problemy etyczne,
b) dom ? miejsce zamieszkania, opis
domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania,
c) szkoła ? przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, system oświaty,
d) praca ? zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy,
e) życie rodzinne i towarzyskie ? okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy,
f) żywienie ? artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne, diety,
g) zakupy i usługi ? rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, reklamacja, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia,
h) podróżowanie i turystyka ? środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie,
i) kultura ? dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze,
j) sport ? dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport
wyczynowy, sporty ekstremalne,
k) zdrowie ? higieniczny tryb życia, schorzenia, ich przyczyny, objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia, system ochrony zdrowia,
l) nauka, technika ? odkrycia
naukowe, wynalazki, obsługa
i korzystanie z urządzeń
technicznych, współczesne środki
przekazu i przetwarzania informacji,
m) świat przyrody ? klimat, świat roślin
i zwierząt, krajobraz, zagrożenie
i ochrona środowiska naturalnego,
klęski żywiołowe, przestrzeń
kosmiczna,
n) państwo i społeczeństwo ? struktura
państwa, urzędy, organizacje
międzynarodowe, problemy
i konflikty wewnętrzne
i międzynarodowe, przestępczość,
polityka społeczna, partie i politycy,
kościoły i religie, gospodarka,
o) elementy wiedzy o krajach obszaru
językowego, którego język jest
zdawany,
2) zasady konstruowania różnych form
prostych wypowiedzi:
a) ustnych ? formy nawiązywania
kontaktu z rozmówca, przekazywania
komunikatu i kończenia rozmowy,
b) pisemnych ? ogłoszenia, notatki,
ankiety, pocztówki, zaproszenia, listu
prywatnego, prostego listu formalnego,
3) podstawowe realia socjokulturowe
danego obszaru językowego i Polski,
z uwzględnieniem tematyki integracji
europejskiej i kontekstu
międzykulturowego.
2) zasady konstruowania różnych
form wypowiedzi:
a) ustnych ? formy nawiązywania
kontaktu z rozmówca,
przekazywania komunikatu
i kończenia rozmowy, zasady
prezentacji,
b) pisemnych ? ogłoszenia, notatki,
ankiety, pocztówki, zaproszenia,
listu prywatnego, prostego listu
formalnego, opisu, rozprawki,
recenzji, opowiadania,
3) realia socjokulturowe danego
obszaru językowego i Polski,
z uwzględnieniem tematyki
integracji europejskiej i kontekstu
międzykulturowego,
4) normy socjokulturowe pomagające
w funkcjonowaniu na rynku pracy.

 

II. Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie:

Poziom podstawowy Poziom podstawowy
1) rozumienia ze słuchu tekstu
prostego pod względem treści
i o niewielkim stopniu
zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych, czyli:
a) określania głównej myśli tekstu,
b) określania głównych myśli
poszczególnych części tekstu,
c) stwierdzania, czy tekst zawiera
określone informacje,
d) wyselekcjonowania informacji,
e) określania intencji autora lub
nadawcy tekstu,
f) rozróżniania formalnego
i nieformalnego stylu tekstu,
g) określania kontekstu sytuacyjnego
(miejsca, czasu, warunków,
uczestników),
1) rozumienia ze słuchu tekstu
bogatego pod względem treści
i o wysokim stopniu zróżnicowania
struktur leksykalno-gramatycznych,
czyli:
a) określania głównej myśli tekstu,
b) określania głównych myśli
poszczególnych części tekstu,
c) stwierdzania, czy tekst zawiera
określone informacje,
d) wyselekcjonowania informacji,
e) określania intencji autora lub
nadawcy tekstu,
f) rozróżniania formalnego
i nieformalnego stylu tekstu,
g) określania kontekstu sytuacyjnego
(miejsca, czasu, warunków,
uczestników),
2) rozumienia tekstu czytanego,
prostego pod względem treści
i stopnia zróżnicowania
struktur leksykalno-gramatycznych,
czyli:
a) określania głównej myśli tekstu,
b) określania głównych myśli
poszczególnych części tekstu,
c) stwierdzania, czy tekst zawiera
określone informacje,
d) wyselekcjonowania informacji,
e) określania intencji autora tekstu,
f) rozpoznawania związków miedzy
poszczególnymi częściami tekstu,
g) określania kontekstu
komunikacyjnego (nadawca ?
odbiorca, forma wypowiedzi),
h) rozróżniania formalnego i
nieformalnego stylu tekstu.
2) rozumienia tekstu czytanego,
bogatego pod względem treści
i o wysokim stopniu zróżnicowania
struktur leksykalno-gramatycznych,
czyli:
a) określania głównej myśli tekstu,
b) określania głównych myśli
poszczególnych części tekstu,
c) stwierdzania, czy tekst zawiera
określone informacje,
d) wyselekcjonowania informacji,
e) określania intencji autora tekstu,
f) rozpoznawania związków miedzy
poszczególnymi częściami tekstu,
g) określania kontekstu
komunikacyjnego (nadawca ?
odbiorca, forma wypowiedzi),
h) rozróżniania formalnego i
nieformalnego stylu tekstu,
i) oddzielania faktów od opinii,
j) rozpoznawania różnorodnych
struktur leksykalno-gramatycznych
w podanym kontekście.

 

III. Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1) krótkiej wypowiedzi ustnej,
uwzgledniającej:
a) opisywanie ludzi, przedmiotów,
miejsc, zjawisk, czynności,
b) relacjonowanie wydarzeń,
c) przedstawianie i uzasadnianie
własnych opinii,
d) poprawne stosowanie środków
leksykalno-gramatycznych,
adekwatnie do ich funkcji,
1) dłuższej, wieloaspektowej
wypowiedzi ustnej, uwzgledniającej:
a) opisywanie ludzi, przedmiotów,
miejsc, zjawisk, czynności,
b) relacjonowanie wydarzeń,
c) przedstawianie i uzasadnianie
własnych opinii, projektów, działań,
d) poprawne stosowanie środków
leksykalno-gramatycznych,
adekwatnie do ich funkcji,
e) przedstawianie faktów oraz opinii
innych osób
2) krótkiej wypowiedzi pisemnej,
uwzgledniającej:
a) opisywanie ludzi, przedmiotów,
miejsc, zjawisk, czynności,
b) relacjonowanie wydarzeń,
c) wyrażanie stanów emocjonalnych,
d) przedstawianie i uzasadnianie
własnych opinii,
e) poprawne stosowanie środków
leksykalno-gramatycznych,
adekwatnie do ich funkcji,
f) wypowiadanie się w określonej
formie z zachowaniem podanego
limitu słów.
2) dłuższej, wieloaspektowej
wypowiedzi pisemnej,
uwzgledniającej:
a) opisywanie ludzi, przedmiotów,
miejsc, zjawisk, czynności,
b) relacjonowanie wydarzeń,
c) wyrażanie różnorodnych intencji oraz
stanów emocjonalnych,
d) przedstawianie i uzasadnianie opinii
własnych i innych osób,
e) poprawne stosowanie środków
leksykalno-gramatycznych,
adekwatnie do ich funkcji,
f) wypowiadanie się w określonej
formie z zachowaniem podanego
limitu słów.

 

IV. Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie:

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1) mówienia, w tym:
a) uczestniczenia w prostej rozmowie ?
inicjowania jej, podtrzymywania oraz
kończenia,
b) uzyskiwania, udzielania lub odmowy
informacji, wyjaśnień, pozwoleń,
c) prowadzenia prostych negocjacji
w sytuacjach życia codziennego,
d) poprawnego stosowania środków
językowych służących do wyrażania
różnorodnych intencji oraz stanów
emocjonalnych, adekwatnie do
sytuacji komunikacyjnej,
1) mówienia, w tym:
a) uczestniczenia w dyskusji ?
udzielania informacji, wyjaśnień,
argumentowania, wyrażania
i obrony własnych opinii
i poglądów,
b) interpretowania i komentowania
przedstawionych faktów oraz
opinii innych osób,
c) dokonywania podsumowania
dyskusji, rozmów i wypowiedzi,
d) poprawnego stosowania środków
językowych służących do
wyrażania różnorodnych intencji
oraz stanów emocjonalnych,
adekwatnie do sytuacji
komunikacyjnej,
2) pisania prostej wypowiedzi, w tym:
a) wyrażania stanów emocjonalnych,
będących reakcją na informacje
zawarte w przedstawionych tekstach,
b) uzyskiwania, udzielania,
przekazywania lub odmowy
informacji, wyjaśnień, pozwoleń,
c) poprawnego stosowania środków
językowych, adekwatnie do sytuacji
komunikacyjnej.
2) pisania wypowiedzi bogatej pod
względem treści i o zróżnicowanych strukturach leksykalno-gramatycznych,
w tym:
a) wyrażania stanów emocjonalnych,
będących reakcją na informacje
zawarte w przedstawionych
tekstach,
b) uzyskiwania, udzielania,
przekazywania lub odmowy
informacji, wyjaśnień, pozwoleń) poprawnego stosowania środków
językowych, adekwatnie do
sytuacji komunikacyjnej.

 

V. Zdający wykazuje się umiejętnością przetwarzania tekstu w zakresie:

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1) mówienia, w tym relacjonowania,
przetwarzania i przekazywania tekstów
przeczytanych w języku obcym lub języku
polskim oraz treści materiałów
ikonograficznych,
1) mówienia, w tym:
a) relacjonowania, przetwarzania
i przekazywania tekstów
przeczytanych w języku obcym
lub języku polskim oraz treści
materiałów ikonograficznych,
b) stosowania zmiany rejestru, stylu
lub formy tekstu,
2) pisania, w tym relacjonowania,
przetwarzania i przekazywania tekstów
przeczytanych w języku obcym lub języku
polskim.
2) pisania, w tym:
a) relacjonowania, przetwarzania
i przekazywania tekstów
przeczytanych w języku obcym
lub języku polskim,
b) stosowania zmian struktur
leksykalno-gramatycznych,
rejestru, stylu lub formy tekstu.

Jak przygotować się do matury z rosyjskiego?

Na samym początku warto przyjrzeć się, z czego składa się proces nauki tego języka:

  1. Nauka alfabetu
  2. Nauka słownictwa
  3. Nauka gramatyki

Każdy z trzech procesów należy dobrze opanować, a wtedy znacznie przyspieszycie i uskutecznicie naukę tego pięknego języka.

Poniżej znajdziecie krótki opis każdego z elementów:

  • Nauka alfabetu

Nie jest to trudna sprawa ? trzeba po prostu poznać te ?dziwne znaczki?. Dajcie sobie na to maksymalnie kilka dni i po prostu nauczcie się je czytać i pisać. W ten sposób doskonale poradzicie sobie z pierwszym elementem.

  • Nauka słownictwa

Jest to chyba najdłuższy etap nauki rosyjskiego (jak i każdego innego języka). Na szczęście w języku rosyjskim bardzo wiele słów pokrywa się z językiem polskim.

Nauka wyrazów obcych może być bardzo szybka. Kluczowe jest tutaj poznanie odpowiednich technik szybkiej nauki słówek.

  • Nauka gramatyki

Mając podstawowy zasób słownictwa, możecie przejść (tzn. w dalszym ciągu uczycie się słówek, ale dodajecie do tego jeszcze gramatykę) do poznawania zasad gramatyki. Jest to stosunkowo przyjemny proces, gdyż wszystko zaczyna się układać i używając poznanych wyrazów, tworzymy pierwsze zdania i wypowiedzi.
Dzięki temu, poziom naszej motywacji podnosi się, aby dalej się uczyć.

 

Jak widzicie, nauka rosyjskiego w żadnym wypadku nie musi być nudna i specjalnie długa. Trzeba znać odpowiednie strategie i techniki, a zanim się obejrzycie, zaczniecie mówić i pisać po rosyjsku!

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook