Geografia (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2009 – Geografia rozszerzona – arkusze maturalne

Geografia rozszerzona zdawana była 8 maja, wraz z geografią na poziomie podstawowym oraz językiem łacińskim i kulturą antyczną. Maturzyści musieli rozwiązać w sumie 36 zadań w czasie 150 minut. Do zdobycia było 50 punktów.

Pierwszych 8 zadań opierało się na wykonaniu zadań opierając się na barwnej mapie fragmentu Gór Świętokrzyskich.

Kolejne zadania sprawdzały następujące umiejętności:

 • Wykorzystanie wyników obserwacji do wykonania obliczeń astronomiczno-geograficznych.
 • Scharakteryzowanie ruchów Ziemi oraz ich następstw.
 • Wyjaśnienie zróżnicowania klimatycznego Ziemi.
 • Uzupełnienie źródła informacji geograficznej (rysunku).
 • Przetworzenie informacji geograficznych.
 • Wyjaśnienie przestrzennego zróżnicowania zasolenia wód oceanicznych.
 • Klasyfikowanie informacji według podanego kryterium.
 • Wykazanie się znajomością genezy jezior i ich rozmieszczenia.
 • Zaproponowanie rozwiązania problemu istniejącego w środowisku geograficznym.
 • Wykazanie się znajomością cech ruchów głównych płyt litosfery.
 • Wykazanie się znajomością genezy skał.
 • Wykorzystanie informacji zapisanych w różnej postaci oraz własnej wiedzy do opisania oraz wyjaśnienia zdarzeń, zjawisk i procesów.
 • Określanie wpływu czynników zewnętrznych na przebieg procesów w obrębie poszczególnych sfer Ziemi i na relacje między tymi sferami.
 • Przedstawienie zróżnicowania przebiegu zewnętrznych procesów geologicznych i ich efektów  rzeźbotwórczych na obszarze Polski.
 • Wyjaśnienie przebiegu zewnętrznych procesów geologicznych.
 • Wykonanie obliczeń w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.
 • Scharakteryzowanie wielkich religii na świecie.
 • Wykazanie wypływu czynników przyrodniczych na strukturę użytkowania ziemi.
 • Wybranie najistotniejszych informacji dla danego zagadnienia.
 • Przedstawienie zmian w gospodarstwie świata spowodowanych restrukturyzacją i modernizacją.
 • Podanie czynników lokalizacji ośrodków przemysłu metalurgicznego w Polsce.
 • Przedstawienie zmian w gospodarce Polski spowodowanych restrukturyzacją i modernizacją.
 • Przewidywanie tendencji zmian w środowisku geograficznym.
 • Przedstawienie współzależności w systemie człowiek – środowisko przyrodniczo – gospodarka.
 • Opisanie przykładów działań podejmowanych przez rządy państw w celu rozwiązywania problemów transgranicznych.
 • Przedstawienie głównych ugrupowań integracyjnych na świecie.
 • Rozpoznawanie na mapie miejsc występowania konfliktów.

Link do arkusza on-line

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook