Olimpiada Historyczna (fot.morguefile.com)Olimpiada Historyczna (fot.morguefile.com)

Olimpiada Historyczna (zwalnia z matury z historii)

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna jest organizowana od ponad 40 lat przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Jej głównym celem jest zachęcanie uczniów szkół do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii. Dowiedz się, na czym polegają coroczne zawody.

Zgłoszenie

Uczniowie chcący wziąć udział w Olimpiadzie muszą zgłosić się do swojego nauczyciela historii lub dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolna, a ta następnie powiadomi Komitet Okręgowy o przystąpieniu placówki do zawodów.

Olimpiada historyczna składa się z trzech etapów ? szkolnego/międzyszkolnego, okręgowego i centralnego.

Pierwszy etap

Część ta trwa zazwyczaj do października i składa się z eliminacji ustnych i pisemnych i polega na napisaniu pracy badawczej przez uczestników na jeden z podanych tematówZakres wiedzy i umiejętności obowiązujący na tym etapie:

 • znajomość i rozumienie pojęć i zagadnień zawartych w podstawie programowej poziomu rozszerzonego;
 • opanowanie materiału z podstawy programowej poziomu rozszerzonego;
 • umiejętność posługiwania się terminologią historyczną;
 • umiejętność rozwiązywania zadań programowych.

Eliminacje ustne

W tej części uczniowie muszą odpowiedzieć na trzy pytania z zakresu:

 • podstawy programowej poziomu rozszerzonego dla szkół ponadgimnazjalnych;
 • starożytności, średniowiecza, epoki nowożytnej, historii XIX wieku, historii XX wieku lub z historii parlamentaryzmu w Polsce;
 • znajomości wybranych przez Komitet Główny lektur (uczeń musi przeczytać minimum 3 lektury).

Eliminacje pisemne

Etap ten polega na przygotowaniu pisemnej pracy badawczej na jeden z 7 tematów, które dotyczą zagadnień związanych kolejno z: starożytnością, średniowieczem, epoką nowożytną, historią XIX wieku ? do 1918 r., historią XX wieku ? po 1918 r., historią parlamentaryzmu w Polsce oraz historią regionu. Praca musi mieć stronę tytułową i nie może przekroczyć 10 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka Time New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm). Należy odwołać się do wybranych lektur (książek, czasopism, artykułów naukowych i popularnonaukowych). Do pracy należy dołączyć bibliografię na dodatkowej stronie. Prace zostaną ocenione przez ekspertów wybranych przez Komitety Okręgowe. Ocena dobra plus, bardzo dobra bądź celująca umożliwia udział w II etapie olimpiady.

Drugi etap

Część okręgowa obejmuje eliminacje ustne i pisemne, które odbywają się w pierwszym i drugim tygodniu stycznia.

Zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący na tym etapie:

 • znajomość i rozumienie pojęć i zagadnień wykraczających poza obowiązkowe wymagania programowe (zakres rozszerzony);
 • zainteresowanie nowymi osiągnięciami nauki historycznej;
 • umiejętność posługiwania się słownictwem i terminologią związaną z nauką historyczną;
 • umiejętność krytycznego spojrzenia na źródła historyczne;
 • umiejętność odniesienia różnych zagadnień społecznych do danej problematyki historycznej;
 • umiejętność rozpatrywania dziejów własnego regionu i kraju w odniesieniu do dziejów powszechnych.

Eliminacje pisemne

W tej części uczniowie muszą napisać wypracowanie na jeden z tematów podanych przez Komitet Główny dla wszystkich okręgów. Tematy obejmują specjalności: starożytność, średniowiecze, epoka nowożytna, historia XIX wieku – do 1918 r., historia XX wieku – po 1918 r. oraz historia parlamenratyzmu w Polsce. Eliminacje trwają 180 minut. Prace zostaną ocenione przez eksperta i Przewodniczącego Komitetu Okręgowego w skali 1-6.

Eliminacje ustne

Aby dostać się do tej części należy uzyskać z wypracowania co najmniej ocenę dobrą. Podczas eliminacji ustnych uczniowie muszą odpowiedzieć na trzy pytania z zakresu:

 • starożytności, średniowiecza, epoki nowożytnej, historii XIX wieku ? do 1918 r., historii XX wieku ? po 1918 r. lub historii parlamentaryzmu w Polsce;
 • podstawy programowej zakresu rozszerzonego;
 • co najmniej 5 lektur ? 3 z wykazu Komitetu Głównego i 2 wybranych przez uczestnika olimpiady.

Trzeci etap

Ostatnia część przypada na początek kwietnia. Zakres wymaganej wiedzy zostaje w tym etapie zawężony do wybranej przez uczestnika tematyki. Zadania odpowiadają poziomowi studiów I stopnia dla kierunku historia. Uczeń musi wykazać się:

 • znajomością i rozumieniem zagadnień związanych z wybraną przez uczestnika dziedziną;
 • znajomością naukowego słownictwa i terminologii;
 • umiejętnością odwoływania się do tekstów źródłowych.

Eliminacje III etapu

Część ta obejmuje napisanie pracy pisemnej na wybrany przez uczestnika temat, interpretację wybranych tekstów źródłowych (zgodnych z tematem wybranym przez ucznia) oraz ustną odpowiedź na dwa pytania z wybranej specjalności oraz pytania dotyczące zadeklarowanych przez ucznia ośmiu lektur.

Udział w finale Olimpiady zapewnia uzyskanie 100% z matury z historii (poziom rozszerzony).

 

K. Macha, źródło: olimpiadahistoryczna.pl

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook