Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Al. gen. Antoniego Chruściela 103, 00-910 Warszawa 
Tel:
261813137 
Mail:
rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
WWW:
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat 
Akademia Sztuki Wojennej

OPIS KIERUNKU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Lotnictwo
Specjalności:
Studia I stopnia: zarządzanie ruchem lotniczym. Studia I i II stopnia: organizacje lotnicze. Studia II stopnia: zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie.
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

DLA KOGO?

Absolwenci szkół średnich/absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą związać swoją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej, w tym wojskowej i pozarządowej, oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Osoby pragnące studiować na kierunku lotnictwo powinny posiadać umiejętność logicznego myślenia
oraz być kreatywne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Z wiedzy i doświadczenia absolwentów kierunku lotnictwo korzystają instytucje i organizacje związane z branżą lotniczą, tj.: instytucje naukowe, instytucje i organizacje lotnicze, prywatne podmioty sektora lotniczego, urzędy obsługujące organy centralnej administracji rządowej, w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę dotyczącą funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, funkcjonowania organizacji i instytucji lotniczych oraz znaczenia bezpieczeństwa w lotnictwie. Znajdują zatrudnienie jako kierownicy i specjaliści na stanowiskach w administracji publicznej i państwowej oraz doradcy
w zakresie współpracy cywilno-wojskowej w lotnictwie.

Rekrutacja na studia

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

Brane pod uwagę są: wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą kandydatowi osiągnąć najwyższą liczbę punktów.

Dowiedz się więcej: www.rekrutacja.akademia.mil.pl

facebook