Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Elektronika i telekominikacja
Specjalności:
Aparatura Elektroniczna, Pro­gram spec­jal­ności Aparatura Elek­tron­iczna opra­cow­ano z myślą o przy­go­towa­niu absol­wen­tów do pracy w przed­siębiorstwach, w których wys­tępuje konieczność pro­jek­towa­nia, uruchami­a­nia lub eksploat­acji nowoczes­nych urządzeń i sys­temów zarówno elek­tron­icznych, jak i tele­in­for­maty­cznych. W szczegól­ności spec­jal­ność Aparatura Elek­tron­iczna przy­go­towuje do pracy na stanowiskach wyma­ga­ją­cych umiejęt­ności: pro­jek­towa­nia, kon­struowa­nia i opro­gramowa­nia urządzeń i sys­temów elek­tron­icznych real­i­zowanych z zas­tosowaniem układów anal­o­gowych, cyfrowych i w tech­nice mieszanej, pro­jek­towa­nia i eksploat­acji sys­temów do przetwarza­nia, stosowa­nia tech­niki mikro­pro­ce­sorowej i tech­nologii inter­ne­towych w aparaturze elek­tron­icznej, posługi­wa­nia się nowoczesną aparaturą pomi­arową, posługi­wa­nia się nowoczes­nymi narzędzi­ami pro­gramowymi do kom­put­erowego wspo­ma­gania pro­jek­towa­nia (CAD), pro­jek­towa­nia prze­wodowych i bezprze­wodowych sys­temów pomiarowo-?sterujących., Elek­tron­ika Przemysłowa, Pro­gram spec­jal­ności Elek­tron­ika Prze­mysłowa opra­cow­ano z myślą o przy­go­towa­niu absol­wen­tów posi­ada­ją­cych wiedzę ogólną, kierunk­ową oraz spec­jal­noś­ciową obe­j­mu­jącą zagad­nienia doty­czące odnaw­ial­nych źródeł energii i ich zas­tosowa­nia w układach zasi­la­nia urządzeń teleko­mu­nika­cyjnych, automatyki prze­mysłowej i budynkowej (BMS, HAN) oraz pro­gramowa­nia sterown­ików PLC, kom­paty­bil­ności elek­tro­mag­ne­ty­cznej (EMC) urządzeń elek­tron­icznych, kom­put­erowego wspo­ma­gania pro­jek­towa­nia (CAD) oraz narzędzi infor­maty­cznych stosowanych w elek­tron­ice prze­mysłowej. Po ukończe­niu studiów absol­went: może pra­cować przy eksploat­acji urządzeń elek­trycznych i elek­tron­icznych, zna zasady budowy układów zasi­la­nia w teleko­mu­nikacji oraz fil­trów zakłóceń elek­tro­mag­ne­ty­cznych, a także racjon­alne warunki ich stosowa­nia, zna pod­stawy pro­gramowa­nia mikro­pro­ce­sorów i pro­ce­sorów syg­nałowych oraz pod­stawy metod cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów, zna zasady budowy układów cyfrowej telewizji, elek­troakustyki oraz elek­tron­icznej aparatury medy­cznej, zna warunki bez­piecznego użytkowa­nia energii elek­trycznej oraz posi­ada wiedzę eko­nom­iczną doty­czącą racjon­al­nej gospo­darki energią elektryczną., Teleinformatyka, Pro­gram spec­jal­ności Tele­in­for­matyka opra­cow­ano z myślą o przy­go­towa­niu absol­wen­tów do pracy u oper­a­torów sieci tele­in­for­maty­cznych, a także w różnego rodzaju fir­mach przy eksploat­acji nowoczes­nych urządzeń i sys­temów zarówno elek­tron­icznych jak i tele­in­for­maty­cznych., Pro­gram spec­jal­ności Aparatura Elek­tron­iczna opra­cow­ano z myślą o przy­go­towa­niu absol­wen­tów do pracy w przed­siębiorstwach, w których wys­tępuje konieczność pro­jek­towa­nia, uruchami­a­nia lub eksploat­acji nowoczes­nych urządzeń i sys­temów zarówno elek­tron­icznych, jak i tele­in­for­maty­cznych. W szczegól­ności spec­jal­ność Aparatura Elek­tron­iczna przy­go­towuje do pracy na stanowiskach wyma­ga­ją­cych umiejęt­ności: pro­jek­towa­nia, kon­struowa­nia i opro­
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
elektronik
facebook