Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Informatyka
Specjalności:
Inżynieria sys­temów mikroinformatycznych, Pro­gram spec­jal­ności "inżynieria sys­temów mikroin­for­maty­cznych" opra­cow­ano pod kątem wyk­sz­tałce­nia spec­jal­isty z umiejęt­noś­ci­ami rozwiązy­wa­nia prob­lemów pro­jek­towych w dziedzinie inżynierii sys­temów mikroin­for­maty­cznych, posługu­jącego się nowoczes­nymi narzędzi­ami infor­maty­cznymi i wyko­rzys­tu­jącego nowoczesną tech­nikę kom­put­erową. W ramach spec­jal­ności uzyskuje się przy­go­towanie w zakre­sie: pod­staw infor­matyki teo­re­ty­cznej, inżynierii opro­gramowa­nia, inżynierii kom­put­erowej i elek­tron­iki; zasad pro­jek­towa­nia, budowy, zarządza­nia i pracy z nowoczes­nymi sys­temami oper­a­cyjnymi; architek­tur kom­put­erów, mikrokon­trol­erów oraz sys­temów wbu­dowanych; pro­gramowa­nia sys­temów oper­a­cyjnych; sieci kom­put­erowych; sys­temów wspo­ma­gania zarządza­nia przed­siębiorstwami i admin­is­tracją; pro­jek­towa­nia sys­temów zarządza­nia infor­ma­cją i obsługi baz danych; mod­e­lowa­nia, symu­lacji i syn­tezy sys­temów cyfrowych z wyko­rzys­taniem języków opisu sprzętu (HDL); bez­pieczeństwa, ochrony danych elek­tron­icznych i pod­staw kryp­tologii; pro­gramowa­nia aplikacji biz­ne­sowych i mobilnych.
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
informatyk
facebook