Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Religioznawstwo

Poznaj religie świata, studiując religioznawstwo

Fascynują Cię odległe religie i kultury? Jesteś ciekawy, w co wierzą inni ludzie? Studiuj religioznawstwo i poznawaj religie świata.
Religioznawstwo to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Studia te kształcą w szeroko rozumianej problematyce religijnej, relacjach religii z państwem i społeczeństwem. Studenci poznają także najważniejsze zagadnienia z zakresu takich dziedzin humanistycznych, jak historia, filozofia, antropologia, psychologia, socjologia i etnologia. Kierunek ten możesz studiować w trybie stacjonarnym na studiach I stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy oraz dwa przedmioty do wyboru z: geografii, historii, matematyki, WOSu, filozofii. W trakcie studiów poznasz bogatą tradycję i historię wielkich religii monoteistycznych ? judaizmu, islamu i chrześcijaństwa, religii Wschodu (buddyzmu i hinduizmu), religii Czarnej Afryki, szamanizmu, religii Indian Ameryki Północnej, religii Słowian, Celtów, Germanów i wielu innych. Program obejmuje również szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu symboliki religijnej, teorii rytuału, archeoastronomii, gender studies i tanatologii. Poza regularnymi zajęciami (ćwiczeniami i wykładami) uczelnie oferują studentom wyprawy i obozy badawcze, spotkania z przedstawicielami różnych wyznań religijnych. Studenci mają możliwość wyboru nauki języka współczesnego oraz antycznego lub orientalnego ? według profilu własnych zainteresowań. Co dają studia? Absolwent uzyska rzetelną wiedzę o tradycjach religijnych świata, nabędzie kompetencje mediatora między kulturami, będzie potrafił współżyć z wyznawcami innych religii oraz szanował ludzi wierzących i ich tradycje religijne, a ponadto nauczy się krytycznie analizować, zdobędzie przygotowanie językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie wybranego przez siebie języka współczesnego oraz podstawy znajomości wybranego przez siebie języka orientalnego lub antycznego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach posiadających kontakty międzynarodowe i międzykulturowe jak muzea, centra kultury, biura podróży i biura pielgrzymkowe, instytucje (rządowe i pozarządowe) zajmujące się migrantami i problematyką migracji.

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook