Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z polskiego 2012 – kryteria oceniania wypracowań

W ocenianiu wypracowania maturalnego z języka polskiego brane są pod uwagę następujące kryteria: rozwinięcie tematu, kompozycja, styl, język, zapis (ortografia i interpunkcja), szczególne walory pracy. Zapoznaj się z opisem ww. kryteriów, a będziesz wiedział, na czym nie tracić punktów, pisząc wypracowanie na egzaminie maturalnym.

Rozwinięcie tematu (maksymalnie 25 punktów na poziomie podstawowym, 26 punktów na poziomie rozszerzonym)

W zależności od charakteru tematu może zawierać:

 • wstępne rozpoznanie fragmentu – umiejscowienie sceny w całym utworze,
 • temat utworu – co opisuje utwór,
 • określenie sytuacji,
 • analizę i interpretację utworu,
 • kreacje bohaterów/zaprezentowanie postaci,
 • funkcjonalne wykorzystanie kontekstów (np. biograficznego, historycznoliterackiego, epoki, historycznego, biblijnego, filozoficznego, znajomość jakiegoś utworu),
 • wyjaśnienie/omówienie problemu z tematu wypracowania,
 • podsumowanie, np. w porównaniu wskazanie różnic (podsumowanie pełne), wskazanie niektórych różnic (podsumowanie częściowe), wskazanie jednej istotnej różnicy (próba podsumowania), próba odczytania przesłania utworu – powinno być związane z tematem i wynikać z analizy tekstu.

Kompozycja (maksymalnie 5 punktów na poziomie podstawowym, 2 punkty na poziomie rozszerzonym)

Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.

 • kompozycja: podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna, uporządkowana wobec przyjętego kryterium;
 • zdający podjął próbę porządkowania myśli, graficznie wyodrębnił główne części pracy, wykazał się pełną konsekwencją w układzie graficznym.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

Styl (maksymalnie 5 punktów na poziomie podstawowym, 2 punkty na poziomie rozszerzonym)

 • powinien być jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, komunikatywny,
 • powinien charakteryzować się urozmaiconą leksykę, brakiem schematów językowych (lub małą ich ilością).

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

Język (maksymalnie 12 punktów na poziomie podstawowym, 8 punktów na poziomie rozszerzonym)

 • język w całej pracy komunikatywny,
 •  poprawna, urozmaicona składnia,
 •  poprawne: słownictwo, frazeologia, fleksja.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

Zapis: ortografia i interpunkcja (maksymalnie 3 punkty na poziomie podstawowym i 2 punkty na poziomie rozszerzonym)

 • bezbłędna lub poprawna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy) niezakłócająca komunikacji.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

Szczególne walory pracy (maksymalnie 4 punkty na poziomie podstawowym i rozszerzonym)

Pracę wyróżnia się oryginalnością w zakresie rozwinięcia tematu, kompozycji, stylu lub języka.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook