matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura 2015 – WOS rozszerzony – arkusze maturalne

Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie składał się z 40 zadań. Na ich wykonanie maturzyści mieli 180 minut, a maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 60.

W poleceniu 1 należało zaznaczyć nazwę zjawiska społecznego opisanego w tekście. Kolejne zadanie sprawdzało wiedzę z zakresu grup społecznych i ich podziału. Do dwóch następnych poleceń dołączony był tekst źródłowy. Na jego podstawie trzeba było w zadaniu 3 podać nazwę rodzaju ruchliwości, o której była mowa, a w zadaniu 4 ? zaznaczyć poprawne dokończenie zdania.

W poleceniu 5 należało rozpoznać dwa problemy społeczne, które zostały zilustrowane na dołączonym zdjęciu. W kolejnym zadaniu maturzyści musieli zaznaczyć nazwę kategorii społecznej, której dotyczy tekst. Dwa następne polecenia oparte były na fragmencie z prawa o stowarzyszeniach. W zadaniu 9 trzeba było na podstawie tabelki określić, czy obiegowa opinia: kapitał społeczny na wsi jest niższy niż w mieście jest trafna i uzasadnić swój wybór.

Do polecenia 10 i 11 dołączona została mapa Polski z odsetkiem niepracujących osób w wieku produkcyjnym zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia w 2012 roku (według województw i podregionów). Na jej podstawie należało podać nazwę współczynnika społeczno-ekonomicznego, który jest na niej zilustrowany oraz podać nazwy wyłącznie tych województw, w których przedstawiony odsetek niepracujących we wszystkich podregionach mieści się w takim samym przedziale.

W zadaniu 12 trzeba było podać nazwę mniejszości narodowej, której dotyczą materiały źródłowe. Następne polecenie polegało na uzupełnieniu tabelki o tematyce konfliktów zbrojnych na świecie. W zadaniu 14 należało się wykazać wiedzą z zakresu teorii genezy państwa. Kolejne trzy polecenia oparte były na tekście źródłowym, który dotyczył bezpośredniego uczestnictwa obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi.

Zadanie 18 sprawdzało znajomość typów legitymizacji władzy według Maxa Webera, a 19 ? wiedzę na temat ideologii. Polecenie 20 dotyczyło plakatów i kampanii wyborczej.

W trzech kolejnych zadaniach trzeba było wykazać się wiedzą na temat wyborów i rządów w Wielkiej Brytanii. Polecenie 24 sprawdzało znajomość mapy Europy.

Zadania 25, 26 oraz 27 sprawdzało wiedzę z zakresu Konstytucji RP oraz organów władzy w Polsce. W poleceniu 28 trzeba było zaznaczyć poprawną odpowiedź na podstawie przytoczonego fragmentu Kodeksu Karnego.

Zadania 29 i 30 również dotyczyły wymiaru sprawiedliwości i Kodeksu Karnego, ale tym razem oparte były na innym tekście źródłowym. W następnym poleceniu trzeba było uzupełnić pozew. Zadanie 31 sprawdzało wiedzę z zakresu organizacji międzynarodowych. W 32 poleceniu należało na podstawie materiału źródłowego ocenić, czy podane informacje są prawdziwe.

Zadanie 34 sprawdzało znajomość organów ONZ, natomiast 35 i 36 dotyczyły projektu polsko-szwedzkiego. W poleceniu 37 uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu UE oraz jej polityków. Dwa następne zadania oparte były na tekście źródłowym i dotyczyły polityki Chin w Afryce.

Ostatnie zadanie to wypracowanie. Uczniowie mieli do wyboru trzy tematy:

  • Scharakteryzuj ? odwołując się do typowych rozwiązań prawnych klasycznego systemu parlamentarno-gabinetowego, semiprezydencjalizmu i modelu kanclerskiego ? relacje między organami ustawodawczymi a wykonawczymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Scharakteryzuj ład światowy w ostatnim półwieczu, ustosunkowując się do podkreślonej oceny autora tekstu.
  • Porównaj proces legislacyjny w Rzeczypospolitej Polskiej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook