matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura 2019 – Wiedza o Społeczeństwie poziom rozszerzony – arkusze maturalne

Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie składał się z 31 poleceń. Mając aż trzy godziny na udzielenie odpowiedzi, maturzyści mogli postarać się o uzyskanie aż 60 punktów.

Do zadania 1. dołączona została notatka, na podstawie której uczniowie musieli określić, jakiego procesu społecznego i środowiska ona dotyczy. Następne polecenie wymagało z kolei zapoznania się z dwoma tekstami źródłowymi i ustosunkowania się do tego, czy koncepcja z jednego fragmentu odpowiada postawie mniejszościowej grupy etnicznej zaprezentowanej w drugim. Trzecie zadanie sprawdzało wiedzę o typach społeczeństwa. W kolejnym pytaniu maturzyści musieli rozpoznać mniejszość narodową, której poświęcony był materiał źródłowy.

Następne dwa zadania wymagały udzielenia odpowiedzi na bazie wykresów. W 5. wykres dotyczył poglądów osób ankietowanych – należało udzielić odpowiedzi prawda/fałsz. W 6. należało odczytać wskazania PKB per capita oraz współczynnik Giniego (dot. nierówności społecznych) i uzasadnić, czy istnieją między nimi jakieś zależności.

Zadanie 7. sprawdzało znajomość instytucji rynku kapitałowego w RP, a kolejne weryfikowało znajomość działalności poświęconej przekazaniu 1% podatku. Szereg dalszych poleceń wymagał podania pojęć społecznych oraz uzasadnienia rozstrzygnięć bazujących na tekstach źródłowych.

Polecenie 14. sprawdzało umiejętność pracy na przepisach polskiej konstytucji i znajomości zasad trójpodziału władzy. W pytaniu 16. kontynuowano weryfikowanie wiedzy o zależnościach między władzą ustawodawczą a wykonawczą.

Przy udzielaniu dalszych odpowiedzi maturzyści musieli wykazać się znajomością przepisów prawnych i instytucji istotnych w Polsce. Z kolei pytanie 23. sprawdzało umiejętności praktyczne analizy pozwu i odczytania z niego konkretnych informacji.

Począwszy od pytania 25., sprawdzeniu podlegać zaczęła wiedza o dokumentach i organizacjach międzynarodowych przede wszystkim Unii Europejskiej. Dopiero zadanie 29. odnosiło się do polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej. Pytanie przedostatnie sprawdzało wiedzę o Bliskim Wschodzie i działaniach polskich oddziałów na tych terenach.

Na końcu arkusza pojawiło się wyzwanie w postaci napisania wypracowania na jeden z trzech tematów:

  • Pierwszy temat wymagał scharakteryzowania innych form wpływu społeczności lokalnej na funkcjonowanie organów gminy (poza udziałem w wyborach samorządowych).
  • Do drugiego tematu dołączona była notatka o bikameralizmie w RP. Maturzyści musieli porównać tryb wyboru i kompetencji Sejmu i Senatu RP i uzasadnić to, że rozwiązanie prawne obowiązujące w Polsce zgodne jest z dołączoną analizą.
  • Ostatni temat wymagał scharakteryzowania systemu ochrony praw człowieka i obywatela Rady Europy oraz Unii Europejskiej. Należało tu uwzględnić dokumenty poświęcone tym prawom, instytucje pilnujące ich przestrzegania oraz możliwości dochodzenia swoich praw przez obywateli UE. Do tematu został dołączony fragment formularza skargi do jednego z trybunałów.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook