Student oszczędza for. Adobe StockStudent oszczędza for. Adobe Stock

Jestem studentem. Czy mogę być uczestnikiem PPK?

Już w 2019 roku na konta PPK pracowników wpłyną pierwsze składki. Ten nowy program ma wspomóc osoby zatrudnione w oszczędzaniu na emeryturę. Według szacunków Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą około 11 mln aktywnych zawodowo Polaków. Czy w tej grupie znajdą się również studenci?

Pracownicze Plany Kapitałowe są skierowane do wszystkich pracowników, za których są opłacane składki emerytalno-rentowe. Program będzie sukcesywnie wdrażany w poszczególnych polskich przedsiębiorstwach Jako pierwsze do systemu musiały się przyłączyć największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Na początku roku 2020 do PPK dołączą mniejsze podmioty, w których pracuje więcej niż 50 pracowników, a za sześć miesięcy – również te z liczbą zatrudnionych powyżej 20 osób. Ostatnie firmy muszą przyłączyć się do PPK 1 stycznia 2021 roku.

Program został stworzony, aby zachęcić Polaków do oszczędzania długoterminowego i jest nieco podobny do rozwiązań funkcjonujących w innych krajach. W PPK pieniądze będą odkładane co miesiąc na prywatne konta uczestników. Środki będą pochodziły z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz od państwa. Pieniądze będzie można wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. Warto jednak pamiętać, że wypłata zostanie podzielona. Jednorazowo uczestnik PPK będzie mógł pobrać 25% odłożonej kwoty, natomiast reszta zostanie wypłacona na raty co miesiąc przez minimum 10 lat.

„Program Pracownicze Plany Kapitałowe jest powszechny i dobrowolny. Każdy pracownik zostaje do niego zapisany przez pracodawcę poprzez podpisanie umowy o prowadzenie i zarządzanie kontami PPK ” wyjaśnia ekspert portalu ppk.info.

” Jednak z programu można się w każdej chwili wypisać. W tym celu wystarczy złożyć u pracodawcy deklarację. Taka rezygnacja będzie ważna 4 lata, a po tym okresie pracownik znowu zostanie zapisany PPK. Nie należy jednak podejmować pochopnych kroków, jeśli chodzi o rezygnację z PPK, ponieważ na wysokie emerytury z ZUS-u właściwie nie ma co liczyć ” – przypomina ekspert.

Kto może być uczestnikiem PPK?

Do programu PPK automatycznie zostaną zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat, za których są odprowadzane składki emerytalne i rentowe. Osoby, które ukończyły 55 lat, ale nie mają więcej niż 70 lat, także mogą uczestniczyć w PPK. Jednak w tym przypadku muszą one zapisać się do programu samodzielnie. Warunkiem uczestnictwa w programie jest także odpowiedni staż w danym przedsiębiorstwie musi on wynosić minimum 3 miesiące w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia.

Osoby powyżej 70. roku życia nie mogą przystąpić do PPK. Ustawowo definicja osób, które mogą być uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych, obejmuje pracowników objętych Kodeksem Pracy, osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji i podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tego tytułu. Więcej można się dowiedzieć na portalu poświęconym PPK. Tymczasem wróćmy do kwestii, czy w nowym programie oszczędnościowym mogą partycypować również młodzi Polacy, którzy jeszcze się kształcą.

Czy student może zapisać się do PPK?

Ustawodawca w zasadach PPK określił, że uczestnikami programu mogą być osoby otrzymujące wynagrodzenie rozumiane jako podstawa do rozliczania i opłacania obowiązkowych składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Oznacza to, że teoretycznie każda osoba pozostająca w stosunku pracy, za którą są odprowadzane składki ZUS, powinna mieć możliwość zapisania się do PPK. Jednak w przypadku studentów jest trochę inaczej. Na mocy przepisów grupa ta do ukończenia 26 lat jest zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem zatrudnienia na umowę zlecenie, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług. To sprawia, że student nie jest osobą zatrudnioną według norm ustalonych przez ustawodawcę dla PPK. W związku z tym pracodawca nie ma obowiązku zapisywać go do programu.

Kiedy student może zostać uczestnikiem PPK?

Teoretycznie student nie może stać się uczestnikiem PPK. To się jednak zmienia, gdy przedsiębiorca nie jest zwolniony z płacenia za niego składek ZUS. Obowiązek taki powstaje w dniu ukończenia przez studenta 26. roku życia, a także następnego dnia w przypadku wykreślenia go z listy studentów lub obrony pracy magisterskiej, jeśli nawet nie ma ukończonych 26 lat. W takim przypadku może zaistnieć możliwość odprowadzenia za danego pracownika składek emerytalno-rentowych i zapisania go do PPK.

Należy wziąć pod uwagę również posiadanie odpowiedniego okresu zatrudnienia. W przypadku zleceniobiorców to czas liczony od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Jednak według przepisów PPK musi to być okres, w którym są opłacane za zatrudnionego składki ZUS. W związku z tym taki obowiązek u studenta powstanie dopiero po utracie statusu studenckiego, co będzie znaczyło, że wynagrodzenie stanie się podstawą do naliczania ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Po upływie trzymiesięcznego okresu zatrudnienia, jeśli do pracodawcy nie wpłynie deklaracja o rezygnacji z uczestnictwa w PPK, student zostanie zapisany do programu i będą za niego odprowadzane składki.

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe rozwiązanie, które ma być wsparciem dla Polaków po przejściu na emeryturę. Środki zgromadzone na kontach PPK są prywatną własnością pracowników i będą wypłacane niezależnie od świadczeń emerytalnych i rentowych z ZUS. Dla studentów jednak PPK to program o ograniczonej dostępności.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook