matura z geografii (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura Geografia 2010 – arkusz maturalny z matury – poziom rozszerzony

Tematy na maturze z Geografii w 2010 roku

Arkusz maturalny zawierał 37 pytań. Dołączona była również mapa fragmentu Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. Tematyka zagadnień z geografii standardowo opierała się na trzech częściach:

1) Korzystanie z informacji ( zadania sprawdzały umiejętność korzystania z mapy i fotografii, umiejętność obliczania długości geograficznej na podstawie różnicy czasu, odczytywania informacji przedstawionych na przekroju geologicznym oraz określenie wieku względnego podanej warstwy, rozpoznawanie form rzeźby polodowcowej, umiejętność przyporządkowania rzek do wykresów rocznego przepływu, sprawność wyjaśnienia różnicy między wartościami rocznej sumy opadów na podanych obszarach. Maturzysta musiał także na podstawie podanych wykresów pogrupować podane kraje według wielkości przyrostu rzeczywistego, określić zmiany tendencji migracji ludności i podać ich przyczyny, na podstawie danych statystycznych obliczyć wartości współczynnika feminizacji danego kraju. W zadaniu 32 zdający miał za zadanie przyporządkować nazwy krajów do danych statystycznych dotyczących handlu zagranicznego.)

2) Wiadomości i rozumienie ( maturzysta musiał ocenić prawdziwość zdań dotyczących form ukształtowania powierzchni Ziemi, przyporządkować obiektom procesy i czynniki rzeźbotwórcze, podać przyczyny zmniejszenia się wiosną zasolenia wód w zatokach Morza Białego, wymienić następstwa napływu imigrantów do podanego kraju, podać nazwy krajów pozaeuropejskich, które z powodu zależności kolonialnej posługują się językiem portugalskim i hiszpańskim i wskazać ich położenie na mapie, rozpoznać okręgi przemysłowe na podstawie opisu, uzasadnić lokalizację technopolii na wymienionych w arkuszu obszarach, podać nazwę stolicy Tybetu, oraz nazwę religii, która wyznają Tybetańczycy. Zdający musieli także rozpoznać na mapie konturowej miejsca lokalizacji Zapory Trzech Przełomów, przyporządkować podane regiony rolnicze do odpowiadających im opisów, na podstawie mapy rozpoznać obszary konfliktów zbrojnych. Ostatnie zadanie wymagało rozpoznania na podstawie opisów parków narodowych a następnie wskazania ich na mapie)

3) Tworzenie informacji ( maturzysta miał za zadanie uzupełnić model przyczynowo- skutkowy dotyczący powstawania osuwisk, uzupełnić prawidłowości dotyczące warunków klimatycznych na Ziemi, przewidzieć zmiany, które mogą nastąpić w skutek zaprzestania, lub rozpoczęcia wydobycia surowca na podanym obszarze. Zdający musiał również podać zmiany, których mogą obawiać się Tybetańczycy po wybudowaniu linii kolejowej, podać pozytywne i negatywne strony budowy zapory i elektrowni wodnej na Jangcy. Należało także podać argumenty uzasadniające, że budowa gazociągów może stanowić zagrożenie dla środowiska geograficznego mórz.)

 

Zdawalność matury z Geografii w 2010 roku:

Średni wynik egzaminu to 49,11 %. Matura z geografii najlepiej poszła w liceach ogólnokształcących, natomiast najgorzej w liceach uzupełniających. Od 2010 roku, odkąd matematyka jest przedmiotem obowiązkowym, geografia jako przedmiot dodatkowy nie ma progu zaliczenia, zatem zdają ją wszyscy.

 

Opinie o maturze z geografii 2010

Dla maturzystów najtrudniejsze okazały się zadania, które wymagały znajomości rozmieszczenia obiektów na mapie Polski i świata (zad. 27, 34 i 37a), geografii przemysłu Polski (zad. 24a, 25, 26). Problem sprawiło także zadanie sprawdzające umiejętność wykonania obliczeń matematyczno- geograficznych z zakresu geografii społeczno- ekonomicznej (zad. 23). Również zadania z zakresu geografii fizycznej (15b, 17a) należały do tych trudniejszych.

 

Pobierz arkusze maturalne:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Matura/geografia/geografia_pr.pdf

Mapa do pobrania:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Matura/geografia/mapa.pdf

Przykładowe odpowiedzi:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Matura/geografia/geo_klucz_pr.pdf

 

Źródło: www.cke.edu.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook