Archeologia (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek Archeologia

Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie materialnych pozostałości jego działań.

Idealny kandydat

Archeologia pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania wciąż nowych materialnych śladów i pamiątek minionej epoki. Studiowanie tego kierunku pozwoli Wam także poznać najnowsze techniki badawcze oraz pogłębiać wiedzę z zakresu archeologii.

Idealny kandydat to osoba ciekawa świata, której nie straszne są złe warunki pogodowe. Dlaczego? Otóż już na studiach będziecie odbywać praktyki, jak i mieć zajęcia w terenie, a co za tym idzie prowadzenie badań w czasie ulew, czy strasznego upału stanie się rutyną.

Idealnego kandydata powinna także cechować spostrzegawczość, dokładność, ogromna wiedza historyczna, zapał do ciężkiej, fizycznej pracy oraz ogromna siła i doskonałe zdrowie.

Podczas racy przy wykopaliskach będziecie narażeni na wdychanie powietrza zanieczyszczonego pyłami, co może powodować mechaniczne lub alergiczne schorzenia narządu wzroku i dróg oddechowych. Dodatkowo będziecie musieli uważać na warunki terenowe, takie jak osuwająca się ziemia, wystające przedmioty, znaczna głębokość wykopu i niebezpieczne zejścia.

Rekrutacja

Archeologię można studiowana na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) stopnia.

Dodatkowe przedmioty które są brane pod uwagę to historia, geografia, język nowożytny,  matematyka, WOS, biologia, chemia, historia sztuki, łacina. Przede wszystkim kładzie się jednak nacisk na język polski i historię.

Program studiów

Pierwszy etap studiów polega na poznaniu materialnych wytworów człowieka pradziejowego i starożytnego (źródeł archeologicznych) oraz na nauce wykorzystywania płynących z nich informacji. Wymaga to opanowania terminologii (języka archeologicznego), kojarzenia właściwego terminu z odpowiadającym mu zjawiskiem lub przedmiotem (w oryginale, na rysunku czy zdjęciu) oraz opanowania metodyki pozyskiwania źródła i jego opisu w sposób uwzględniający wszelkie jego cechy charakterystyczne. W dalszej kolejności trzeba zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy na temat chronologii i tzw. systematyki kulturowej tychże źródeł, jak również z całym kontekstem ich występowania. Są to wiadomości podstawowe, składające się na warsztat pracy archeologa. Nie są one celem studiów, a jedynie niezbędnym środkiem prowadzącym do celu, którym jest poznanie kultury człowieka pradziejowego i starożytnego.

Przedmioty nauczania realizowane na archeologii (grupa przedmiotów ogólnych):

 •     Język obcy nowożytny
 •     Język łaciński
 •     Podstawy informatyki dla humanistów
 •     Podstawy języka greckiego
 •     Historia filozofii
 •     Podstawy etnografii i etnologii
 •     Historia starożytna
 •     Historia średniowiecza
 •     Zarys historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej
 •     Antropologia fizyczna
 •     Geomorfologia i gleboznawstwo
 •     Elementy statystyki
 •     Osteologia
 •     Historia literatury antycznej
 •     Podstawy numizmatyki starożytnej
 •     Podstawy numizmatyki średniowiecznej
 •     Propedeutyka i historia archeologii
 •     Konserwacja zabytków archeologicznych
 •     Archeologia pradziejowa
 •     Archeologia śródziemnomorska
 •     Archeologia nowożytna
 •     Archeologia Nowego Świata
 •     Metodyka badań archeologicznych
 •     Muzealnictwo i ochrona zabytków
 •     Informatyka w archeologii
 •     Wybrane zagadnienia z archeologii
 •     Źródłoznawstwo archeologiczne
 •     Teoria archeologii
 •     Metody datowania przyrodniczego
 •     Podstawy epigrafiki

Specjalności i specjalizacje

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 •     archeologia pradziejowa i średniowieczna
 •     archeologia orientalna i antyczna
 •     archeologia podwodna
 •     archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu,
 •     archeologia Grecji,
 •     archeologia Egiptu,
 •     archeologia Bliskiego Wschodu,
 •     archeologia ? specjalność nauczycielska
 •     archeologia pradziejowa
 •     archeologia turystyczna
 •     prahistoria północno-wschodniej Afryki
 •     zarządzanie w archeologii
 •     archeologia cywilizacji europejskiej
 •     archeologia powszechna
 •     archeologia śródziemnomorska
 •     archeologia Ameryk i Oceanii
 •     archeologia Grecji
 •     archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu
 •     archeologia okresu protohistorycznego
 •     archeologia paleolitu i mezolitu
 •     archeologia Rzymu i prowincji rzymskich
 •     archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych

Archeologia a rynek pracy

Absolwenci archeologii (w zależności od specjalizacji) są zatrudniani m.in. w działach archeologicznych i oświatowych muzeów, w placówkach kulturalnych, regionalnych ośrodkach kultury, czy w archiwach. Dodatkowo archeolog chcący przekazać swą wiedzę i doświadczenie młodszemu pokoleniu może objąć stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego.

 

Źródło: uczelnie.info.pl, academio.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook