Geografia 2012 (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2011 – geografia rozszerzona – arkusze maturalne

Arkusz na poziomie rozszerzonym zawierał 22 strony, które objęły 36 zadań. Dodatkowo, tak samo jak w przypadku poziomu podstawowego, do egzaminu dołączona była barwna szczegółowa mapa „Kaskada Soły”. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 60 punktów. Czas przeznaczony na pracę to 150 minut.

Zadania od 1. do 8. opierały się na mapie „Kaskada Soły”. Zdający zmierzyli się z różnymi poleceniami, takimi jak np.: wskazanie kartograficznych metod zapisu obiektu, obliczenie azymutu, obliczenie średniego nachylenia trasy kolei linowo-terenowej oraz opisanie działań człowieka sprzyjających powstawaniu osuwisk. Źródłem do dwóch kolejnych zadań (9. oraz 10.) był rysunek, ukazujący działanie promieni słonecznych na kulę ziemską. Zdający zobowiązani byli określić, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe oraz wskazać, do jakiego kontynentu należą miejsca zaznaczone na mapce.

Dalsze zadania (od 11. do 36.) również opierały się na różnego rodzaju źródłach. W arkuszu znalazły się: klimatogramy, mapa prądów morskich, mapy terenu Żuław, krótki tekst opisowy, zarys końcowego etapu powstawania gór fałdowo-zrębowych, wykres struktur zatrudnienia, piramidy wieku, mapa technopolii, mapa rozmieszczenia elektrowni cieplnych i jądrowych w Niemczech, wskaźniki produkcji, zarys stref występowania malarii, zdjęcia czterech atrakcji przyrodniczych oraz mapa państw należących do międzynarodowej organizacji kontrolującej wydobycie surowców mineralnych.

Polecenia zahaczały o każdą z dziedzin geografii, począwszy od wątków społecznych, skończywszy na zagadnieniach geografii fizycznej. Maturzyści musieli zmierzyć się z zadaniami, takimi jak m.in.: dopasowanie formacji roślinnych do klimatogramów, podanie nazwy genetycznego typu jeziora, połączenie opisu skały z jej nazwą, wskazanie przyczyn zmian w strukturze zatrudnienia w Polsce, opisanie zależności przy rozmieszczaniu elektrowni, obliczenie salda handlu zagranicznego dla Indii, podanie przyczyn dużego natężenia przewozu towarów statkami na wodach Zatoki Adeńskiej oraz połączenie atrakcji turystycznej z jej obszarem występowania.

Udogodnieniem dla młodzieży była możliwość korzystania z linijki, lupy oraz kalkulatora. Przyspieszało i usprawniało to pracę z arkuszem. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że czas przeznaczony na pracę był optymalny.  – Uważam, że 150 minut na rozwiązanie całej matury to dość dużo. Można było nie tylko spokojnie odpowiedzieć na pytania, ale także zastanowić się i dokładnie wszystko sprawdzić – ocenia Justyna z Wrocławia.

 

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

Zobacz arkusz online:

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook