Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (Fot.Piotr Waglowski, Wikipedia)

Jak i z czego przygotować się do matury z WOS-u?

Matura z WOS-u od wielu lat jest chętnie wybierana przez maturzystów na egzaminie. Zanim zaczniecie porządnie przygotowywać się do tego przedmiotu, sprawdźcie standardy wymagań egzaminacyjnych. Poniżej przedstawiamy także porady, jak przygotować się do matury z Wiedzy o Społeczeństwie.

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z WOS-U

I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE

Zdający zna i rozumie zjawiska oraz procesy z następujących obszarów:

1) społeczeństwo,
2) polityka,
3) prawo,
4) problemy współczesnego świata,

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1) życie społeczne ? formy, prawidłowości,
instytucje,
2) społeczeństwo polskie ? struktura
i problemy,
3) naród, patriotyzm, nacjonalizm,
4) państwo ? geneza, atrybuty, funkcje,
5) demokracja ? zasady, wartości,
procedury, instytucje,
6) polityka ? ideologie i doktryny
polityczne, partie polityczne, kultura
polityczna,
7) ustrój Rzeczypospolitej Polskiej ?
konstytucja, organy władzy, samorząd
terytorialny,
8) społeczeństwo obywatelskie ? formy
uczestnictwa obywateli w życiu
publicznym,
9) prawo ? funkcje, źródła, dziedziny,
hierarchia norm prawnych,
10) sady i trybunały w Polsce,
11) prawa człowieka i ich znaczenie we
współczesnym świecie,
12) obywatel wobec prawa,
13) Polska w Europie,
14) Unia Europejska ? instytucje, zasady
działania,
15) stosunki, organizacje i instytucje
międzynarodowe,
16) problemy współczesnego świata ?
konflikty, terroryzm, ubóstwo, choroby
cywilizacyjne,
planowanie własnej kariery zawodowej w
związku z uwarunkowaniami pojawiającymi
się na rynku pracy
jak na poziomie podstawowym oraz:
1) procesy społeczne, ruchy społeczne,
2) wartości społeczne ? konflikty wartości,
3) społeczeństwo polskie ? dynamika
przemian, modernizacja,
4) historyczne i współczesne formy
państw,
5) modele ustrojowe państw
demokratycznych,
6) zagrożenia dla demokracji,
7) ustrój Rzeczypospolitej Polskiej ?
zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej,
8) zasady tworzenia i egzekwowania
prawa,
9) prawa człowieka ? generacje, procedury
ich ochrony,
10) elementy prawa cywilnego, karnego
i administracyjnego,
11) zjednoczona Europa ? szanse i bariery
rozwoju,
12) zasady polskiej polityki zagranicznej,
wyzwania współczesności ? globalizacja,
migracje, ochrona środowiska naturalnego,
genetyka.

 

II. KORZYSTANIE Z INFORMACJI
Zdający stosuje wiadomości i słownictwo do wyjaśnienia procesów zachodzących we współczesnym świecie:

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1) dokonuje selekcji i porządkowania
faktów,
2) korzysta z różnorodnych źródeł
informacji o życiu społecznym
i politycznym,
3) odróżnia informacje o faktach od opinii,
4) lokalizuje ważne wydarzenia i postacie
życia publicznego w czasie i przestrzeni,
5) wskazuje przyczyny i skutki różnych
wydarzeń i procesów,
6) rozpoznaje problemy społeczności
lokalnej, regionu, kraju i świata,
7) znajduje i czyta ze zrozumieniem
przepisy prawne odnoszące się do
danego problemu,
8) wypełnia druki urzędowe, sporządza
różnego typu pisma.
jak na poziomie podstawowym oraz:
1) dokonuje krytycznej analizy materiałów
źródłowych,
2) analizuje stanowiska różnych stron
debaty publicznej.

 

III. TWORZENIE INFORMACJI
Zdający przedstawia i ocenia wydarzenia, formułując logiczna wypowiedz pisemna:

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1) ocenia wydarzenia i procesy polityczne,
społeczne,
2) formułuje i uzasadnia własne
stanowisko w sprawach publicznych,
3) wskazuje propozycje rozwiązań
problemów społeczności lokalnej,
regionu, kraju i świata,
4) ocenia działania grup społecznych,
władz i obywateli z punktu widzenia
różnych wartości (np. demokracji,
tolerancji),
5) wypowiada się w formach przyjętych
w życiu publicznym (np. przemówienie,
glos w dyskusji, petycja, list do redakcji,
posła, radnego).
jak na poziomie podstawowym oraz:
1) charakteryzuje dylematy życia
zbiorowego we współczesnym świecie,
2) przedstawia propozycje planowania
działań zmierzających do rozwiązania
problemów społecznych i politycznych,
3) ocenia współczesne wydarzenia
z punktu widzenia kultury i etyki życia
publicznego.

Jak przygotować się do matury z WOS-u?

Każdy z Was, kto planuje przystąpić do egzaminu z WOS-u, na pewno wie, że pomyślny wynik może otworzyć drzwi na popularne kierunki humanistyczne, społeczne i polityczne. Aby uzyskać maksymalną liczbę punktów nie wystarczy znajomość faktów z ostatnich lat i nazwisk z pierwszych stron gazet.

Będziecie musieli wykazać się wiedzą z zakresu m.in. ideologii i doktryn politycznych, ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, współczesnych procesów społecznych i ekonomicznych, modeli ustrojowych państw demokratycznych, instytucji Unii Europejskiej, elementów prawa, a także umiejętnością analizy wyników badań społecznych i tekstów źródłowych.

Pomocne w nauce mogą okazać się całoroczne kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego, gdzie maturzyści powtarzają całość materiału ze szkoły ponadgimnazjalnej. Przeważnie prowadzone są w formie wykładu i zakładają dużą samodzielność uczestników. Jednak oprócz suchych faktów niezbędna jest umiejętność ich interpretacji, bez której przyszły maturzysta nie poradzi sobie w pytaniach otwartych.

Dwa miesiące przed maturą

Jak na dwa miesiące przed egzaminem maturalnym poćwiczyć formułowanie własnego stanowiska w ważnych kwestiach społecznych? Jak skutecznie usystematyzować fakty, teorie i daty? Na co warto zwrócić uwagę w konstruowaniu wypowiedzi pisemnej?

Przede wszystkim warto wcześniej wyszczególnić najważniejsze informacje, a następnie powtarzać i utrwalić istotne fakty. Przegląd codziennej prasy ze świata polityki, oglądanie programów informacyjnych, czy słuchanie wiadomości w radiu pozwoli być na bieżąco w świecie polityki.

Wspomnę także, że co roku Centralna Komisja Edukacyjna zachęca do bezpłatnego kursu internetowego, który organizuje powtórkę z WOS-u.

 

Źródło: cke.edu.pl, wiadomosci24.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook