Matura z języka hiszpańskiego (Fot.freedigitalphotos.net)

Jak i z czego przygotować się do matury z języka hiszpańskiego?

Poniżej przedstawiamy standardy wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego oraz poradnik, jak dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego?

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

I. Zdający zna:

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1) proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające
formułowanie wypowiedzi
poprawnych pod względem
fonetycznym, ortograficznym,
morfo syntaktycznym i leksykalnym,
w zakresie następujących tematów:
a) człowiek ? dane personalne, wygląd
zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia
i emocje,
b) dom ? miejsce zamieszkania, opis
domu, pomieszczeń domu i ich
wyposażenia, wynajmowanie
mieszkania,
c) szkoła ? przedmioty nauczania, oceny
i wymagania, życie szkoły, kształcenie
pozaszkolne,
d) praca ? popularne zawody i związane
z nimi czynności, warunki pracy
i zatrudnienia, praca dorywcza,
e) życie rodzinne i towarzyskie ? okresy
życia, członkowie rodziny, czynności
życia codziennego, formy spędzania
czasu wolnego, święta i uroczystości,
styl życia,
f) żywienie ? artykuły spożywcze,
przygotowanie potraw, posiłki, lokale
gastronomiczne,
g) zakupy i usługi ? rodzaje sklepów,
towary, sprzedawanie i kupowanie,
reklama, korzystanie z usług,
h) podróżowanie i turystyka ? środki
transportu, baza noclegowa,
informacja turystyczna, wycieczki,
zwiedzanie, wypadki i awarie,
i) kultura ? podstawowe dziedziny
kultury, twórcy i ich dzieła,
uczestnictwo w kulturze,
j) sport ? popularne dyscypliny sportu,
podstawowy sprzęt sportowy, imprezy
sportowe,
k) zdrowie ? higieniczny tryb życia,
podstawowe schorzenia, ich objawy
i leczenie, niepełnosprawni,
uzależnienia,
l) nauka, technika ? odkrycia naukowe,
wynalazki, obsługa i korzystanie
z podstawowych urządzeń
technicznych,
m) świat przyrody ? klimat, świat roślin
i zwierząt, krajobraz, zagrożenie
i ochrona środowiska naturalnego,
klęski żywiołowe,
n) państwo i społeczeństwo ? struktura
państwa, urzędy, organizacje
międzynarodowe, konflikty
wewnętrzne i międzynarodowe,
przestępczość,
o) elementy wiedzy o krajach obszaru
językowego, którego język jest
zdawany,
1) różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające
formułowanie wypowiedzi
poprawnych pod względem
fonetycznym, ortograficznym,
morfo syntaktycznym i leksykalnym,
w zakresie następujących tematów:
a) człowiek ? dane personalne, wygląd
zewnętrzny, cechy charakteru,
uczucia i emocje, problemy etyczne,
b) dom ? miejsce zamieszkania, opis
domu, pomieszczeń domu i ich
wyposażenia, wynajmowanie, kupno
i sprzedaż mieszkania,
c) szkoła ? przedmioty nauczania,
oceny i wymagania, życie szkoły,
kształcenie pozaszkolne, system
oświaty,
d) praca ? zawody i związane z nimi
czynności, warunki pracy
i zatrudnienia, praca dorywcza,
rynek pracy,
e) życie rodzinne i towarzyskie ?
okresy życia, członkowie rodziny,
czynności życia codziennego, formy
spędzania czasu wolnego, święta
i uroczystości, styl życia, konflikty
i problemy,
f) żywienie ? artykuły spożywcze,
przygotowanie potraw, posiłki, lokale
gastronomiczne, diety,
g) zakupy i usługi ? rodzaje sklepów,
towary, sprzedawanie i kupowanie,
reklama, reklamacja, korzystanie
z usług, środki płatnicze, banki,
ubezpieczenia,
h) podróżowanie i turystyka ? środki
transportu, baza noclegowa,
informacja turystyczna, wycieczki,
zwiedzanie, wypadki i awarie,
i) kultura ? dziedziny kultury, twórcy
i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze,
j) sport ? dyscypliny sportu, sprzęt
sportowy, imprezy sportowe, sport
wyczynowy, sporty ekstremalne,
k) zdrowie ? higieniczny tryb życia,
schorzenia, ich przyczyny, objawy
i leczenie, niepełnosprawni,
uzależnienia, system ochrony
zdrowia,
l) nauka, technika ? odkrycia
naukowe, wynalazki, obsługa
i korzystanie z urządzeń
technicznych, współczesne środki
przekazu i przetwarzania informacji,
m) świat przyrody ? klimat, świat roślin
i zwierząt, krajobraz, zagrożenie
i ochrona środowiska naturalnego,
klęski żywiołowe, przestrzeń
kosmiczna,
n) państwo i społeczeństwo ? struktura
państwa, urzędy, organizacje
międzynarodowe, problemy
i konflikty wewnętrzne
i międzynarodowe, przestępczość,
polityka społeczna, partie i politycy,
kościoły i religie, gospodarka,
o) elementy wiedzy o krajach obszaru
językowego, którego język jest
zdawany,
2) zasady konstruowania różnych form
prostych wypowiedzi:
a) ustnych ? formy nawiązywania
kontaktu z rozmówca, przekazywania
komunikatu i kończenia rozmowy,
b) pisemnych ? ogłoszenia, notatki,
ankiety, pocztówki, zaproszenia, listu
prywatnego, prostego listu formalnego,
3) podstawowe realia socjokulturowe
danego obszaru językowego i Polski,
z uwzględnieniem tematyki integracji
europejskiej i kontekstu
międzykulturowego.
2) zasady konstruowania różnych
form wypowiedzi:
a) ustnych ? formy nawiązywania
kontaktu z rozmówca,
przekazywania komunikatu
i kończenia rozmowy, zasady
prezentacji,
b) pisemnych ? ogłoszenia, notatki,
ankiety, pocztówki, zaproszenia,
listu prywatnego, prostego listu
formalnego, opisu, rozprawki,
recenzji, opowiadania,
3) realia socjokulturowe danego
obszaru językowego i Polski,
z uwzględnieniem tematyki
integracji europejskiej i kontekstu
międzykulturowego,
4) normy socjokulturowe pomagające
w funkcjonowaniu na rynku pracy.

II. Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie:

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1) rozumienia ze słuchu tekstu
prostego pod względem treści
i o niewielkim stopniu
zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych, czyli:
a) określania głównej myśli tekstu,
b) określania głównych myśli
poszczególnych części tekstu,
c) stwierdzania, czy tekst zawiera
określone informacje,
d) wyselekcjonowania informacji,
e) określania intencji autora lub
nadawcy tekstu,
f) rozróżniania formalnego
i nieformalnego stylu tekstu,
g) określania kontekstu sytuacyjnego
(miejsca, czasu, warunków,
uczestników),
1) rozumienia ze słuchu tekstu
bogatego pod względem treści
i o wysokim stopniu zróżnicowania
struktur leksykalno-gramatycznych,
czyli:
a) określania głównej myśli tekstu,
b) określania głównych myśli
poszczególnych części tekstu,
c) stwierdzania, czy tekst zawiera
określone informacje,
d) wyselekcjonowania informacji,
e) określania intencji autora lub
nadawcy tekstu,
f) rozróżniania formalnego
i nieformalnego stylu tekstu,
g) określania kontekstu sytuacyjnego
(miejsca, czasu, warunków,
uczestników),
2) rozumienia tekstu czytanego,
prostego pod względem treści
i stopnia zróżnicowania
struktur leksykalno-gramatycznych,
czyli:
a) określania głównej myśli tekstu,
b) określania głównych myśli
poszczególnych części tekstu,
c) stwierdzania, czy tekst zawiera
określone informacje,
d) wyselekcjonowania informacji,
e) określania intencji autora tekstu,
f) rozpoznawania związków miedzy
poszczególnymi częściami tekstu,
g) określania kontekstu
komunikacyjnego (nadawca ?
odbiorca, forma wypowiedzi),
h) rozróżniania formalnego i
nieformalnego stylu tekstu.
2) rozumienia tekstu czytanego,
bogatego pod względem treści
i o wysokim stopniu zróżnicowania
struktur leksykalno-gramatycznych,
czyli:
a) określania głównej myśli tekstu,
b) określania głównych myśli
poszczególnych części tekstu,
c) stwierdzania, czy tekst zawiera
określone informacje,
d) wyselekcjonowania informacji,
e) określania intencji autora tekstu,
f) rozpoznawania związków miedzy
poszczególnymi częściami tekstu,
g) określania kontekstu
komunikacyjnego (nadawca ?
odbiorca, forma wypowiedzi),
h) rozróżniania formalnego i
nieformalnego stylu tekstu,
i) oddzielania faktów od opinii,
j) rozpoznawania różnorodnych
struktur leksykalno-gramatycznych
w podanym kontekście.

III. Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci:

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1) krótkiej wypowiedzi ustnej,
uwzgledniającej:
a) opisywanie ludzi, przedmiotów,
miejsc, zjawisk, czynności,
b) relacjonowanie wydarzeń,
c) przedstawianie i uzasadnianie
własnych opinii,
d) poprawne stosowanie środków
leksykalno-gramatycznych,
adekwatnie do ich funkcji,
1) dłuższej, wieloaspektowej
wypowiedzi ustnej, uwzględniającej:
a) opisywanie ludzi, przedmiotów,
miejsc, zjawisk, czynności,
b) relacjonowanie wydarzeń,
c) przedstawianie i uzasadnianie
własnych opinii, projektów, działań,
d) poprawne stosowanie środków
leksykalno-gramatycznych,
adekwatnie do ich funkcji,
e) przedstawianie faktów oraz opinii
innych osób
2) krótkiej wypowiedzi pisemnej,
uwzględniającej:
a) opisywanie ludzi, przedmiotów,
miejsc, zjawisk, czynności,
b) relacjonowanie wydarzeń,
c) wyrażanie stanów emocjonalnych,
d) przedstawianie i uzasadnianie
własnych opinii,
e) poprawne stosowanie środków
leksykalno-gramatycznych,
adekwatnie do ich funkcji,
f) wypowiadanie się w określonej
formie z zachowaniem podanego
limitu słów.
2) dłuższej, wieloaspektowej
wypowiedzi pisemnej,
uwzględniającej:
a) opisywanie ludzi, przedmiotów,
miejsc, zjawisk, czynności,
b) relacjonowanie wydarzeń,
c) wyrażanie różnorodnych intencji oraz
stanów emocjonalnych,
d) przedstawianie i uzasadnianie opinii
własnych i innych osób,
e) poprawne stosowanie środków
leksykalno-gramatycznych,
adekwatnie do ich funkcji,
f) wypowiadanie się w określonej
formie z zachowaniem podanego
limitu słów.

 

IV. Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie:

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1) mówienia, w tym:
a) uczestniczenia w prostej rozmowie ?
inicjowania jej, podtrzymywania oraz
kończenia,
b) uzyskiwania, udzielania lub odmowy
informacji, wyjaśnień, pozwoleń,
c) prowadzenia prostych negocjacji
w sytuacjach życia codziennego,
d) poprawnego stosowania środków
językowych służących do wyrażania
różnorodnych intencji oraz stanów
emocjonalnych, adekwatnie do
sytuacji komunikacyjnej,
1) mówienia, w tym:
a) uczestniczenia w dyskusji ?
udzielania informacji, wyjaśnień,
argumentowania, wyrażania
i obrony własnych opinii
i poglądów,
b) interpretowania i komentowania
przedstawionych faktów oraz
opinii innych osób,
c) dokonywania podsumowania
dyskusji, rozmów i wypowiedzi,
d) poprawnego stosowania środków
językowych służących do
wyrażania różnorodnych intencji
oraz stanów emocjonalnych,
adekwatnie do sytuacji
komunikacyjnej,
2) pisania prostej wypowiedzi, w tym:
a) wyrażania stanów emocjonalnych,
będących reakcją na informacje
zawarte w przedstawionych tekstach,
b) uzyskiwania, udzielania,
przekazywania lub odmowy
informacji, wyjaśnień, pozwoleń,
c) poprawnego stosowania środków
językowych, adekwatnie do sytuacji
komunikacyjnej.
2) pisania wypowiedzi bogatej pod
względem treści
i o zróżnicowanych strukturach
leksykalno-gramatycznych,
w tym:
a) wyrażania stanów emocjonalnych,
będących reakcją na informacje
zawarte w przedstawionych
tekstach,
b) uzyskiwania, udzielania,
przekazywania lub odmowy
informacji, wyjaśnień, pozwoleń) poprawnego stosowania środków
językowych, adekwatnie do
sytuacji komunikacyjnej.

 

V. Zdający wykazuje się umiejętnością przetwarzania tekstu w zakresie:

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1) mówienia, w tym relacjonowania,
przetwarzania i przekazywania tekstów
przeczytanych w języku obcym lub języku
polskim oraz treści materiałów ikonograficznych,
1) mówienia, w tym:
a) relacjonowania, przetwarzania i przekazywania tekstów przeczytanych w języku obcym lub języku polskim oraz treści
materiałów ikonograficznych,
b) stosowania zmiany rejestru, stylu lub formy tekstu,
2) pisania, w tym relacjonowania, przetwarzania i przekazywania tekstów przeczytanych w języku obcym lub języku
polskim.
2) pisania, w tym:
a) relacjonowania, przetwarzania i przekazywania tekstów przeczytanych w języku obcym lub języku polskim,
b) stosowania zmian struktur leksykalno-gramatycznych, rejestru, stylu lub formy tekstu.

 

Jak przygotować się do matury z języka hiszpańskiego?

Nauka języka hiszpańskiego wygląda tak samo, jak nauka innych języków obcych. Podajemy kilka porad, które pozwolą Wam dobrze poradzić sobie z egzaminem maturalnym

  • Nauka słówek

Nauka języka obcego, w dużej mierze polega na poznawaniu nowych słówek. Przygotowując się do egzaminu z języka hiszpańskiego, warto codziennie uczyć się nowych wyrazów. Do wykonania tego zadania przydatne mogą okazać się fiszki.

Warto również sięgnąć po słownik i wyszukać słówek, które używane są w życiu codziennym, a których znaczenie może być potrzebne na egzaminie.

Dodatkowo radzimy czytać wiele tekstów w języku hiszpańskim oraz zapisywanie nieznanych Wam słówek w oddzielnie przygotowanym słowniczku. Dzięki temu będziecie uczyć się słów nie tylko ze słownika, ale także przez pisanie i czytanie. Pozwoli to lepiej i szybciej przyswoić nowe słownictwo.

Tuż przed egzaminem warto skupić się już tylko na powtarzaniu najczęściej używanych słówek.

  • Nauka gramatyki

Jak język obcy, to nie tylko słówka obce, ale także gramatyka. Znając słowa, trzeba następnie umiejętnie i poprawnie połączyć je w spójne i prawidłowo zbudowane zdania. Gramatyki najlepiej uczyć się na podstawie podręczników do języka hiszpańskiego, które tłumaczą jak prawidłowo budować zdania.

Aby utrwalić definicje z którymi się spotkacie, najlepiej zacząć ćwiczenia na przykładach. Pozwoli to łatwiej i szybciej zrozumieć mechanizm tworzenia czasów i używania odpowiednich konstrukcji. Same definicje na pewno nie wystarczą, a co więcej mogą Was zgubić na egzaminie. Wynika to z faktu, że suchych faktów jest naprawdę dużo, a bez ćwiczeń wszystko zacznie Wam się mieszać, lub być po prostu niezrozumiałe.

  • Czytanie ze zrozumieniem

Na egzaminie maturalnym z języka hiszpańskiego spotkacie się z zadaniami, które będą sprawdzać umiejętność czytania ze zrozumieniem. Aby dobrze przygotować się do tej części, najlepiej sięgać po jak najwięcej materiałów pisanych, które pozwolą Wam lepiej rozumieć coraz to trudniejsze teksty. Czytajcie gazety, poradniki, strony internetowe, książki i artykuły w języku hiszpańskim. Im więcej, tym lepiej.

  • Słuchanie

Kolejne zadania na egzaminie, to słuchanie. Jeżeli chcecie, aby ta część poszła Wam jak najlepiej, musicie osłuchać się z językiem i akcentem hiszpańskim. Pomogą Wam w tym, różnego rodzaju nagrania na płytach (często dołączone do podręczników szkolnych), audycje radiowe, piosenki oraz programy telewizyjne.

  • Wypracowania

Ostatnim etapem egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego jest wypracowanie. Czeka na Was krótka i długa wypowiedź pisemna. W tym przypadku najlepiej uczyć się, pisząc jak najwięcej tekstów. Pamiętajcie także, że każda wypowiedź posiada odpowiednie zwroty, które znacznie mogą ułatwić Wam napisanie poprawnego tekstu. Takich zwrotów jest kilka i warto je znać. Ułatwią Wam rozpoczęcie wypracowania i jego zakończenie.

Poza tym, im więcej tekstów będziecie pisać, tym bardziej wzbogaci się Wasza wiedza z zakresu gramatyki oraz słownictwa.

Nauka języka obcego, to spójna całość. Czytając tekst, słuchając radia, czy pisząc list, uczycie się słówek, gramatyki, pisania, czytania i słuchania w języku obcym. Jeżeli uda się Wam doskonale poznać gramatykę języka obcego, nauka stanie się łatwiejsza, bardziej zrozumiała, a poznawanie nowych słówek będzie już tylko czystą przyjemnością i satysfakcją.

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook