Matura 2013 angielski odpowiedzi (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 – angielski poziom rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym składał się z dwóch części, które zawierały w sumie 30 zadań zamkniętych różnego rodzaju oraz 11 zadań otwartych, w tym 1 dłuższej odpowiedzi.

Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności w czterech obszarach: rozumienia słuchanego tekstu, rozumienia pisanego tekstu, rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów .

Analiza wyników egzaminu z języków obcych na poziomie rozszerzonym wskazuje, że absolwenci przystępujący do egzaminu z poszczególnych języków w porównywalnym stopniu opanowali umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia pisanego tekstu oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej, chociaż w przypadku trzech języków (angielski, niemiecki, hiszpański) wyraźnie słabiej opanowaną umiejętnością jest rozumienie pisanego tekstu.

Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej trudności przysporzyły zdającym zadania na rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych.

Najmniej trudności sprawiło zdającym:

  • Wykonanie zadań wyboru wielokrotnego sprawdzających umiejętność selekcjonowania informacji w tekście pisanym oraz w tekście słuchanym.
  • Napisanie wypracowania w pełni zgodnego z wybranym tematem.
  • Stworzenie spójnej i logicznej wypowiedzi pisemnej z zachowaniem proporcjonalnego układu tekstu, w ramach określonego limitu słów.

Najwięcej trudności sprawiło zdającym:

  • Uzupełnienie tekstu brakującymi zdaniami w części sprawdzającej umiejętność rozumienia pisanego tekstu.
  • Umiejętność rozpoznawania związków w tekście.
  • Wykonanie zadań sprawdzających umiejętność rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. Najtrudniejsze dla zdających były zadania wymagające tłumaczenia fragmentów zdań oraz transformacje zdań. Wyższe wyniki zdający uzyskali w zadaniach, w których należało uzupełnić tekst przekształcając pojedyncze wyrazy.

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook