Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2005 ? biologia rozszerzona ? arkusze maturalne

Biologia jako przedmiot maturalny w 2005 roku była zdawana w piątek, 13 maja. W roku tym matura z biologii mogła być traktowana  jako przedmiot obowiązkowy wybrany przez zdającego z listy przedmiotów obowiązkowych lub jako przedmiot dodatkowy. Egzamin z biologii jako przedmiot obowiązkowy mógł być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wyboru poziomu maturzysta dokonywał w czasie egzaminu. Egzamin z biologii jako przedmiot dodatkowy mógł być zdawany wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym trwał 240 minut i składał się z dwóch części:

  • część pierwsza polegała na rozwiązaniu zadań z Arkusza I i trwała 120 minut;
  • część druga polegała na rozwiązaniu zadań z Arkusza II i również trwała 120 minut.

Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej:

  • komórka podstawowa jednostka;
  • energia i życie;
  • różnorodność życia na Ziemi;
  • genetyka;
  • ewolucja;
  • ekologia i biogeografia;
  • biologia stosowana;

Arkusz rozpoczynało zadanie 28., w którym należało przedstawić podział polisacharydów z przykładami ich występowania ? w formie tabeli, natomiast w zadaniu kolejnym, 29., należało opisać podstawowe cechy budowy związków organicznych w komórce.

Zadanie 30. polegało na wyróżnieniu i opisaniu fazy cyklu życiowego komórki, w zadaniu 31. natomiast należało rozpoznać etapy procesów biologicznych, które zostały przedstawione na schemacie.

W zadaniu 32. przedstawiono schemat współpracy chloroplastów i mitochondriów w komórce roślinnej ? maturzysta miał ustalić, w którym z tych organelli zachodzą procesy anaboliczne, a w którym zachodzą procesy kataboliczne oraz wyjaśnić, jakie korzyści ma komórka ze współpracy chloroplastów i mitochondriów.

W zadaniu 33. należało wykazać zależność między budową a funkcjami składników strukturalnych komórek nabłonkowych, w 34. – opisać funkcje wakuoli w komórkach roślinnych.

Zadanie 35. wymagało poprawnego odczytania schematu przedstawiającego przekrój poprzeczny liścia podwodnego przetacznika bobownika i na jego podstawie podać dwie zależności między środowiskiem życia tej rośliny a budową skórki jej liścia podwodnego.

W zadaniu 36. należało zinterpretować informacje dotyczące wirusów ? opisać dwie zalety strategii działania wirusa HIV.

Następne, 37. zadanie polegało na wyjaśnieniu zależności przyczynowo-skutkowe dotyczące bakterii siarkowych, a następujące po nim zadanie 38. – na interpretacji informacji i wyjaśnieniu zależności przyczynowo-skutkowych między prezentowanymi faktami dotyczącymi genetycznych podstaw regulacji cyklu życiowego bakterii.

Maturzysta by rozwiązać zadanie 39. miał wyjaśnić znaczenie adaptacyjne budowy mchów dla ich czynności życiowych, a by rozwiązać 40. – wykazać, że budowa i modyfikacja organów roślin mają związek z pełnionymi przez nie funkcjami.

Zadanie 41 polegało na wskazaniu związku budowy organizmów z trybem życia na przykładzie jamochłonów – podaniu nazwy podanego rodzaju symetrii ciała i uzasadnieniu jednym argumentem, że jest ona bardzo korzystna dla tego zwierzęcia.

W zadaniu 42. należało wskazać cechy adaptacyjne w budowie i czynnościach życiowych organizmów do pasożytniczego trybu życia na przykładzie pijawek, a w 43. – określić na podstawie schematu, podobieństwa i różnice w procesach fotosyntezy roślin zielonych i bakterii.

W zadaniu 44. maturzysta miał scharakteryzować przemiany metaboliczne, w 45. – określić zakres tolerancji organizmów stenotermicznych, a w 46 natomiast sformułować problem badawczy eksperymentu.

Podobne do zadania 46. okazało się 47. – w nim należało również sformułować wniosek, ale na podstawie wyników doświadczenia.

Zadanie 48. wymagało podania dwóch sytuacji, w których można (powinno się) skorzystać z badań DNA, i uzasadnieniu znaczenia społecznego stosowania tej metody w określonych sytuacjach.

W zadaniu 49. należało rozwiązać zadanie genetyczne dotyczące dziedziczenia barwy, a w 50. – zinterpretować rodowód dotyczący dziedziczenia daltonizmu. W zadaniu 51. maturzysta miał zinterpretować informacje dotyczące zmienności organizmu, natomiast zadanie 52. wymagało odczytania informacji dotyczących ewolucji organizmów ? należało wyjaśnić znaczenie słowa ?skuteczność? w odniesieniu do procesu ewolucji.

Przedostatnie zadanie polegało na skonstruowaniu i opisaniu piramidy troficznej obrazującej przepływ energii między poszczególnymi poziomami troficznymi w ekosystemie morskim, na podstawie schematu przedstawiającego uproszczony łańcuch pokarmowy w ekosystemie morskim.

W ostatnim zadaniu należało zanalizować i wartościować zmiany w środowisku wywołane działalnością człowieka – określić, jakie skutki o charakterze globalnym może spowodować nadmierne wycinanie lasów.

 Arkusz maturalny online

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook