Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2007 ? biologia rozszerzona ? odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym w 2007 roku składał się z 18 stron, na których znalazło się 39 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich poleceń maturzysta mógł otrzymać 60 punktów, a czas przeznaczony na pracę z arkuszem wynosił 150 minut.

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzały wiadomości i umiejętności z zakresu treści podstawy programowej:

 • organizm człowieka jako zintegrowana całość i prawidłowe jego funkcjonowanie,
 • odżywianie się człowieka,
 • elementy genetyki człowieka,
 • elementy ekologii i ochrony środowiska,
 • komórka podstawowa jednostka życia,
 • energia i życie,
 • różnorodności życia na Ziemi,
 • genetyka,
 • ewolucja żywych organizmów,
 • ekologia i biogeografia,
 • biologia stosowana.

Najliczniej były reprezentowane zadania dotyczące różnorodności życia na Ziemi.

60 punktów rozłożono na różne zadania o wartości 1, 2 lub 3 punktów. W arkuszu znalazło się 21 zadań wartych 1 punkt, 15 zadań wartych 2 punkty i 3 zadania za 3 punkty. Zadania miały charakter otwarty oraz zamknięty; z czego te pierwsze dzieliły się na takie wymagające szczegółowej odpowiedzi, (przykład: zadanie 23.?Opisz sposób, w jaki utrzymywana jest dwuniciowa struktura cząsteczki DNA.?) oraz krótkiej odpowiedzi, polegającej głównie na uzupełnianiu tabel lub schematów (przykład: zadanie 12.?Na podstawie analizy tekstu, uzupełnij tabelę, wpisując do niej odpowiednie określenia spośród wymienionych w nawiasach tak, aby ilustrowały zależność pomiędzy ilością obu białek, liczbą komórek satelitarnych (satelitowych) i szybkim przyrostem masy mięśni.?). Zadania zamknięte miały najczęściej charakter testowy ? np. zadanie 13.

Bardzo łatwymi dla maturzystów okazały się zadania: 4. (?Na schematach przedstawiono dwa sposoby (I, II) powstawania bliźniąt u człowieka. Wpisz w wyznaczone miejsce pod każdym schematem po jednym oznaczeniu literowym poprawnego dokończenia zdania, wybierając je z niżej podanych.?) oraz 6. (?Na wykresie przedstawiono zmiany ciśnienia krwi tego samego pacjenta. Ciśnienie mierzono w kolejnych dniach stale o tej samej godzinie. Norma ciśnienia zdrowego człowieka wynosi 120/80 mm Hg. Oceń, czy przedstawione na wykresie wyniki badań świadczą o prawidłowym funkcjonowaniu organizmu pacjenta. Podaj jeden argument uzasadniający tę ocenę.?).

Trudne dla maturzystów okazały się zadania:

 • nr 5 
 • nr 14
 • nr 15
 • nr 17
 • nr 19
 • nr 35

W sprawozdaniu maturalnym zostały wypisane szczegółowe zagadnienia, nad którymi należy pracować z uczniami w szkołach, by egzaminy maturalne nie sprawiały kłopotu w sprawach elementarnych:

?Przedstawiona analiza merytoryczna odpowiedzi zdających powinna zachęcić do kształtowania w szkole takich umiejętności jak:

 1. udzielanie odpowiedzi zgodnie z poleceniem i wyłącznie na temat,
 2. zwięzłe i logiczne formułowanie odpowiedzi,
 3. operowanie pełnymi nazwami procesów, związków chemicznych itp.,
 4. interpretacja materiałów źródłowych (tekstów, rysunków, tabel, schematów),
 5. przetwarzanie podanych danych np. na formę schematu, wykresu, tabeli itp.,
 6. czytanie ze zrozumieniem tekstów i wyciąganie wniosków na ich podstawie,
 7. podawanie odpowiednich przykładów ilustrujących omawiane procesy, zjawiska biologiczne, dotyczących omawianych organizmów,
 8. analizowanie wykresów.?

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Marta Kozownicka, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook