Ranking 5 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z historii i WOSu (fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)Ranking 5 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z historii i WOSu (fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Matura 2015 – historia rozszerzona – arkusze maturalne

 

Egzamin maturalny z historii składał się z 22 zadań. Na ich wykonanie uczniowie mieli 180 minut. Maksymalnie mogli uzyskać 50 punktów.

Do zadania 1 dołączona była mapa oraz tekst źródłowy. Należało rozpoznać oznaczone miejsca oraz wyjaśnić, jaki był wpływ warunków naturalnych na lokalizację opisanych obiektów.

W następnym zadaniu należało porównać rzymskich polityków opisanych w dwóch fragmentach tekstów: Plutarcha i Kwintusa Tulliusza Cycerona.

Polecenie 3 trzeba było wykonać w oparciu o tekst Galla Anonima. W następnym zadaniu należało zinterpretować konny portret króla Władysława Jagiełły. Polecenie 5 dotyczyło dwóch statutów: warckiego i piotrkowskiego. Następne zadanie należało wykonać w oparciu o dwa wiersze francuskie. Uczniowie musieli odnieść je do ówczesnej sytuacji Rzeczypospolitej.

W poleceniu 7 trzeba było udowodnić tezę o związku ideologii sarmackiej z treścią przedstawionej ilustracji. Następne polecenie należało wykonać bazując na drzewie genealogicznym rodzin Żółkiewskich i Sobieskich oraz tekście źródłowym. Zadanie 9 dotyczyło alegorii rozbiorów Rzeczypospolitej.

W zadaniu 10 trzeba było określić na podstawie dołączonego tekstu, jakie elementy mentalności XVIII-wiecznego społeczeństwa rosyjskiego pomogły w walce z ospą, a jakie ? przeszkodziły w walce z dżumą. W następnym poleceniu należało zinterpretować i porównać ilustrację do tekstu źródłowego.

W zadaniu 12 uczniowie musieli udowodnić, że z treści podanych tekstów wynika, że jedno źródło powstało później niż drugie. Polecenie 13 sprawdzało wiedzę z zakresu zjednoczenia Włoch. Następne zadanie polegało na porównaniu ilustracji i tekstu o sytuacji kobiet w zaborze rosyjskim. W 15 również trzeba było porównać ilustrację do tekstu, ale tym razem był to rysunek satyryczny, a tekst był fragmentem wspomnień legionisty Romana Starzyńskiego.

Zadanie 16 należało wykonać w oparciu o informacje o produkcji samochodów w USA i udziale w rynku General Motors Company, Forda i Chryslera, 1921?1937. W kolejnym poleceniu trzeba było zinterpretować fragment wiersza o tematyce katyńskiej. W zadaniu 18 uczniowie musieli zinterpretować ilustrację, przedstawiającą propagandę w komunistycznych Chinach. W następnym poleceniu należało w oparciu o dołączone źródła wyjaśnić, dlaczego w 1980 r. można było uznać wiersz Mariana Załuckiego za satyryczny komentarz do rezultatów polityki gospodarczej państwa z okresu tzw. dekady Gierka.

W zadaniu 20 należało porównać dwa źródła na temat wydatków wojskowych. Przedostatnie polecenie trzeba było wykonać w oparciu o satyryczny rysunek niemiecki z 1989r.

Ostatnie zadanie to wypracowanie. Uczniowie mogli wybrać jeden z pięciu tematów:

1. Załamanie się imperium rzymskiego w V w. mogłoby nastąpić nawet bez interwencji barbarzyńskich najeźdźców ? Christopher Dawson. Scharakteryzuj wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na upadek cesarstwa zachodniorzymskiego i ustosunkuj się do zacytowanej tezy historyka brytyjskiego.

2. Wyjaśnij wpływ uwarunkowań zewnętrznych i lokalnych na gospodarkę polską w okresie rozbicia dzielnicowego. W pracy odwołaj się do materiałów źródłowych (str. 26?28).

3. Rozstrzygnij, czy reformacja stanowiła czynnik dezintegrujący społeczeństwo monarchii polsko-litewskiej za panowania ostatnich Jagiellonów i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII w. Odpowiedź uzasadnij.

4. Czy zgadzasz się z opinią opublikowaną w XIX w. na łamach emigracyjnego pisma ?Baczność?, że rewolucja społeczna, ażeby była narodową ? potrzebuje powstania. Powstanie, żeby żyć ? potrzebuje rewolucji społecznej? Odpowiedź uzasadnij. W pracy odwołaj się do materiałów źródłowych (str. 28?29).

5. Anglia miała wybór pomiędzy wojną i hańbą. Wybrała hańbę, ale będzie miała wojnę ? Winston Churchill. Scharakteryzuj i oceń stanowisko Wielkiej Brytanii wobec polityki III Rzeszy w latach 1933?1940 i ustosunkuj się do wypowiedzi Winstona Churchilla z 1938 r.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook