flaga Francji (Fot.SKopp,wikipedia.org)

Matura 2019 – Język Francuski poziom rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym składał się z 10 zadań. Na ich wykonanie maturzyści mieli 150 minut, a w tym czasie walczyli o możliwość uzyskania maksymalnie 50 punktów.

Arkusz maturalny sprawdzał wiedzę z rozumienia zarówno tekstów pisanych, jak i mówionych. Ponadto, nacisk został położony na znajomość środków językowych oraz umiejętność tworzenia spójnej, gramatycznej i sensownej wypowiedzi pisemnej na jeden z dwóch podanych tematów.

Jakie zadania były najłatwiejsze?

Maturzyści nie mieli większych problemów z tworzeniem spójnej i logicznej wypowiedzi, zgodnej z poleceniem. Ponadto, zadanie 5. okazało się jednym z prostszych. Zdający musieli uzupełnić luki w tekście i tu nie mieli większych trudności z odrzuceniem zdania, które nie pasowało w żadnym miejscu. Podobnie, nie mieli trudności z 4., gdzie musieli do fragmentów tekstu dopasować właściwe nagłówki. Zaskakująco dobrze maturzystom poszło polecenie 3. sprawdzające rozumienie ze słuchu.

Co przysporzyło maturzystom największych trudności?

Największe problemy maturzyści mieli z zadaniami 7-9, sprawdzającymi zasób środków językowych zdających. Jedynie pojedyncze podpunkty można było określić jako stosunkowo łatwe, w większości przypadków maturzyści mieli twardy orzech do zgryzienia. Jako trudne, zdający wskazywali również polecenie szóste. W tym zadaniu konieczne było odpowiedzenie na pytania dotyczące tekstu. Część z podanych pytań stanowiła szczególne trudności przy analizie treści. Zdający mieli również trudności z częścią podpunktów w poleceniach sprawdzających ich umiejętność rozumienia tekstu mówionego.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook