matura polski (fot.freedigitalphotos.net)matura polski (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Język Polski poziom rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym składał się z jednego zadania. Do jego wykonania maturzyści mieli 180 minut, a w tym czasie starali się uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W arkuszu maturalnym zadaniem do wykonania było napisanie wypracowania na jeden z wybranych tematów. Wykonując zadanie, uczniowie mogli korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny oraz słownika ortograficznego.

Za co oceniane jest wypracowanie?

Każdy z tematów opiera się o nieco inne zasady oceniania. W głównej mierze te zasady (np. odczytanie sensu całości tekstu lub jego fragmentów, porównanie tekstów literackich, odwołanie do innych tekstów kultury) wynikają z treści zadania, jego specyfiki. Wypracowanie powinno mieć minimum 300 słów, choć nie ma zaznaczonego górnego limitu długości wypowiedzi.

Zasady oceniania: temat 1.

W temacie pierwszym konieczne było określenie problemu, który w swoim tekście porusza Józef Tischner, którym była istota tragizmu rozumianego jako kategorii etycznej i/lub egzystencjalnej. Zawężenie tematu do spostrzeżeń o tragedii jako gatunku uznawane było za częściowe rozpoznanie problemu.

Zasady oceniania: temat 2.

W realizacji tematu drugiego istotne było porównanie (najlepiej równoległe) obu przedstawionych tekstów. W przypadku innego typu porównania tj. jeśli maturzysta wypracowanie rozpoczyna od interpretacji pierwszego tekstu, to w trakcie interpretowania tekstu drugiego powinien  odwoływać się do pierwszego tekstu. Podkreślić należy, że krótkie porównanie na końcu wypracowania (które maturzyści nieraz skracają do dwu- czy trzyzdaniowej wypowiedzi) jest niewystarczające. Omawiając temat, maturzysta może odwołać się do innych utworów (literackich, kulturowych, filozoficznych bądź religijnych) np. w ramach przywołania kontekstu pomocnego przy wyjaśnieniu wierszy podanych w temacie.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook