Zawód Doradca podatkowy (Fot.freedigitalphotos.net)

Zawód Doradca podatkowy

Specjalista ds. podatków lub konsultant w dziale podatkowym, to jeden z tych zawodów, który daje możliwość wspinania się po szczeblach kariery oraz zapewnia godziwe wynagrodzenie.

Zawód Doradca podatkowy

Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez:

 • osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych;
 • osoby prawne wpisane do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Do obowiązków doradcy podatkowego należy:

 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych;
 • wypełnianie zeznań i deklaracji podatkowych;
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • reprezentowanie swoich klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej.

Idealny kandydat na to stanowisko powinien posiadać orientację w różnego typu podatkach (od dochodowych, poprzez VAT, aż do międzynarodowych), ponadto na bieżąco orientować się w zmianach zachodzących w przepisach prawa podatkowego.

Wśród cech wyjątkowo pożądanych w tej pracy są przede wszystkim uczciwość i odpowiedzialność, ponieważ doradca podatkowy ma kontrolę nad finansami swoich klientów. Bardzo przydatne są w tym zawodzie również odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu. Wręcz niezbędne są umiejętności analitycznego i planistycznego myślenia oraz realistycznej oceny sytuacji.

Są także minusy wykonywania tego zawodu. Po pierwsze na doradcy podatkowym ciąży wielka odpowiedzialność za sprawy swojego klienta. Często napisanie prawidłowej skargi do sądu administracyjnego może zdecydować o zwrocie wielomilionowej kwoty nadpłaconego bądź nieprawidłowo naliczonego podatku. Po drugie, ciągle zmieniające się prawo podatkowe wiąże się z nieustannym, intensywnym kształceniem.

Wykształcenie Doradcy podatkowego

Doradca podatkowy musi posiadać wyższe wykształcenie, chociaż kierunek studiów nie jest sprecyzowany. Warto jednak podjąć studia prawnicze czy administracyjne.

Opis kierunków możecie znaleźć na studiowac.pl:

Istnieją obecnie roczne i dwuletnie kursy doradztwa podatkowego. Należy także odbyć dwuletnie praktyki zawodowe w urzędzie skarbowym czy w kancelarii doradców podatkowych. Na samym końcu drogi do kariery zawodowej czeka egzamin państwowy, który jest bardzo trudny, a zdaje go od 3-5 % egzaminowanych.

Rynek pracy

Z pewnością można powiedzieć, że rynek pracy jest otwarty na doradców podatkowych. Dzieje się tak, ponieważ liczba doradców podatkowych jest wciąż za mała w stosunku do potrzeb rozwijającej się polskiej gospodarki oraz coraz to nowszych rozwiązań prawnych w zakresie podatków.

Przystąpić do egzaminu na doradcę podatkowego można już po uzyskaniu dyplomu licencjata (co stanowi pewne ułatwienie dla studentów kierunków ekonomicznych w stosunku do studentów prawa których studia trwają nieprzerwanie całe 5 lat i nie mogą podchodzić do egzaminu przed obroną pracy magisterskiej). Bardzo często zdany egzamin dla młodych absolwentów stanowi niejako przepustkę lub przynajmniej silną kartę przetargową do zdobycia pracy w dużych spółkach doradztwa podatkowego.

Trzeba jednak powiedzieć, że zawód doradcy podatkowego to zawód, który jest uzależniony niejako od koniunktury gospodarczej. Przedsiębiorstwa w czasie kryzysu tną koszty raczej właśnie poprzez ograniczanie do minimum wszelkich usług konsultingowych ? w tym także usług doradztwa podatkowego.

Ile zarabia Doradca podatkowy?

Według firmy HR Sedlak & Sedlak, miesięczne wynagrodzenie doradcy podatkowego wynosi 5 800 zł. Zarobki 50% doradców podatkowych wahają się od 4 000 zł do 9 000 zł. Premia stanowi średnio 6% pensji całkowitej.

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
 • posiadać wyższe wykształcenie,
 • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,
 • odbyć w Polsce dwuletnią praktykę zawodową,
 • złożyć wniosek o wpis na listę (nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu) lub być członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Zagraniczni doradcy podatkowi muszą spełnić łącznie następujące warunki:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • złożyć wniosek o wpis na listę (w 12 miesięcy od uzyskania decyzji uznającej kwalifikacje, zgodnie z odrębnymi przepisami).

Opinie o zawodzie

Marcin G. z Warszawy chce Wam przekazać kilka ważnych informacji o wykonywaniu tego zawodu.

?Jako absolwent Administracji i Prawa jednocześnie, muszę powiedzieć, że Administracja jest kierunkiem lepiej przygotowującym do zawodu doradcy podatkowego niż Prawo. Na Administracji jest duży nacisk na istotne przedmioty jak: Prawo Adm., Postępowanie Adm., specjalistyczne zajęcia z ordynacji podatkowej, prawo celne i dewizowe, prawo karne skarbowe itp (na specjalności Finanse Publiczne). Uważam, że lepiej dobrze poznać przepisy podatkowe niż prawo cywilne, oczywiście w zakresie przyszłego zawodu doradcy.?

Inne zdanie ma Arek W. z Warszawy, który uważa, że:

?Znajomość prawa cywilnego, gospodarczego, a także handlowego bardzo się przydaje w tym zawodzie. Prawo jest o wiele lepiej przygotowane do tego zawodu, nawet w ofertach pracy do różnych kancelarii bardzo często poszukuje się doradcy podatkowego z wykształceniem prawniczym.?

Karola S. z Wrocławia zapytaliśmy o egzamin państwowy.

?Co to ciężkości egz. państwowego to nie przesadzajmy. Na rynku jest mnóstwo literatury dokładnie objaśniającej ten etap. Moim zdaniem zbędne są studia podyplomowe, by móc podejść do Egzaminu Państwowego. Wystarczy kurs z tego zakresu i samokształcenie.? Co jest minusem wykonywania tego zawodu? ?Osoby wykonujące ten zawód nie mogą posiadać żadnej innej działalności gosp. niż kancelaria podatkowa lub biuro podatkowo ? rozliczeniowe. W związku z tym, że nie można wykonywać żadnego innego zawodu, to kończenie kilku kierunków studiów jest nieprzydatne.”

 

Zgadzacie się z opiniami?

 

Źródło: uczelnie.info.pl, eksconline.pl, krdp.pl, perspektywy.pl, wynagrodzenia.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook