Wyższa Szkoła Medyczna Sosnowiec

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Kursy z pielęgniarstwa, baza naukowa i pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt, działalność naukowo-badawcza, Akademia Seniora – to tylko wstęp do tego, co oferuje Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu.

 

O uczelni

Uczelnia zlokalizowana jest przy ul. Wojska Polskiego 6, w malowniczej dzielnicy Niwka. Powołana została na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 15.11.2007 roku i od tego czasu rozwija się bardzo dynamicznie, kształcąc wykwalifikowaną kadrę pracowników ochrony zdrowia, na studiach licencjackich (Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne).

Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych, WSM posiada uprawnienia do kształcenia pielęgniarzy na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych (Zarządzanie w Ochronie Zdrowia). Organizuje również kurs specjalizacyjny z Pielęgniarstwa onkologicznego i kursy kwalifikacyjne z różnych dziedzin Pielęgniarstwa. Dodatkowo prowadzi Akademię Seniora, w której osoby po 60- tym roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjno- kulturowych.

Uczelnię ukończyło 1462 absolwentów, którzy poprzez podniesienie swojego wykształcenia uzyskali szansę lepszej pracy i wyższych zarobków.

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

 

Czym uczelnia może się pochwalić?

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu opracowała i wdrożyła program profilaktyczny  na terenie całej Polski, w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+), w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Uczelnia posiada również bazę naukową i pracownie, które są świetnie wyposażone w sprzęt pozwalający uczyć się konkretnych czynności, najpierw na fantomach, potem na  sprzęcie specjalistycznym. Prowadzi także działalność naukowo-badawczą, organizuje konferencje, sympozja i seminaria oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

 

Rekrutacja na studia

Absolwenci, którzy ukończyli licea, licea medyczne i dwuipółletnie studium medyczne mogą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu na kierunkach: Pielęgniarstwo, Położnictwo oraz Ratownictwo Medyczne. Uczelnia prowadzi studia w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i pomostowym.

Pielęgniarstwo (studia licencjackie)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO trwają 7 semestrów. Warunki przyjęcia kandydatów na studia:

 • Osobiste złożenie dokumentów w Dziekanacie.
 • Posiadanie świadectwa dojrzałości.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.
 • Kwalifikacja lekarza medycyny pracy do możliwości podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo.
 • Podpisanie zobowiązania odpłatności za studia zgodnie z Regulaminem opłat edukacyjnych w WSM.

Położnictwo (studia licencjackie)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku POŁOŻNICTWO trwają 6 semestrów. Warunki przyjęcia kandydatów na studia:

 • 01_wsm_od_srodkaOsobiste złożenie dokumentów w Dziekanacie.
 • Posiadanie świadectwa dojrzałości.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.
 • Kwalifikacja lekarza medycyny pracy do możliwości podjęcia studiów na kierunku położnictwo.
 • Podpisanie zobowiązania odpłatności za studia zgodnie z Regulaminem opłat edukacyjnych w WSM.

Ratownictwo medyczne (studia licencjackie)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE trwają 6 semestrów. Warunki przyjęcia na płatne studnia na wyżej wymienionych kierunkach studiów:

 • Osobiste złożenie dokumentów w Dziekanacie.
 • Posiadanie świadectwa dojrzałości.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.
 • Kwalifikacja lekarza medycyny pracy do możliwości podjęcia studiów na kierunku ratownictwo medyczne.
 • Podpisanie zobowiązania odpłatności za studia zgodnie z Regulaminem opłat edukacyjnych w WSM.

 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w oparciu o kolejność zgłoszenia na podstawie osobistego złożenia kwestionariusza osobowego oraz podania na studia, a także rozmowy indywidualnej z kandydatem/ką dotyczącej predyspozycji do zawodu pielęgniarki/rza.

Absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem potwierdzającym uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS,

Wyższa Szkoła w Sosnowcu Rekrutacja

Studia pomostowe to szansa na zdobycie wyższego wykształcenia w krótkim czasie.  To również możliwość własnego rozwoju zawodowego. Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu zapewnia uznawalność dyplomu licencjackiego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Unikatowy program, wykfalifikowana kadra i duża ilość zajęć praktycznych sprawiają, że absolwenci WSM nie mają trudności na rynku pracy. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami, przy wykorzystaniu różnych baz medycznych (zajęcia na lotnisku w ramach warsztatów z sytuacji kryzysowych, obóz studencki prowadzony przez pracowników GOPR, warsztaty szkoleniowe z WOPR).

Absolwenci uczelni

Studenci kończący kierunki: Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne i Położnictwo, cieszą się większym zaufaniem wśród przełożonych i mogą liczyć na lepsze warunki pracy. To również satysfakcja dla nich, że w swojej dziedzinie osiągają tak wysoki poziom edukacji i kwalifikacji zawodowych.

 

 

Więcej informacji o studiach i rekrutacji oraz niezbędne dokumenty można uzyskać na stronie internetowej Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu oraz pod numerem telefonun: 32 2911019.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook